Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Оперативна група за проучване на възможностите за сътрудничество с Евростат и националните статистически институции (НСИ)

 
Оперативната група за проучване на възможностите за сътрудничество с Евростат и националните статистически институции (НСИ) беше създадена през октомври 2011 г. и беше председателствана съвместно от ВОИ на Дания и Полша. Общата цел на оперативната група беше идентифициране на областите, в които ВОИ, Евростат и националните статистически институции биха могли да си сътрудничат, както и изготвяне на препоръки относно извършването на конкретни действия. Дейностите на оперативната група включваха разработване на въпросник за събиране на информация за текущото „състояние“ на отношенията между ВОИ и НСИ, както и установяването на контакт с НСИ с оглед обмяна на мнения относно възможностите за сътрудничество. На срещата си в Копенхаген през юни 2012 г., оперативната група обсъди заедно с представители на Евростат и националния статистически институт на Дания, резултатите от въпросника, както и законовите изисквания и възможните форми на сътрудничество. Оперативната група представи резултатите от своята дейност на срещата на Контактния комитет през 2012 г. Оперативната група приключи своята дейност с изготвяне на доклад и Резолюция относно сътрудничеството на ВОИ с Евростат и НСИ (CC-R-2012-2).
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-жа Nanna Henning (съпредседател), Национална сметна палата на Дания (nh@rigrevisionen.dk)
 
Г-н Jacek Mazur (съпредседател), Върховна одитна институция на Полша (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)​​
 

 
Доклади:
 
22/07/2021

Одитен сборник на Контактния комитет относно действията за борба с COVID-19


Тазгодишното издание на одитния сборник разглежда предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19, която е в основата на една от най-разрушителните здравни кризи, наблюдавани някога в света, с голямо въздействие върху обществото, икономиките и отделните хора. В него се предоставя информация относно отражението и действията за борба с пандемията на национално и наднационално ниво, и се прави преглед на съответната одитна дейност, извършена и публикувана през 2020 г. от единадесет върховни одитни институции на ЕС. Одитният сборник относно действията за борба с COVID-19 понастоящем е достъпен на английски език. Преводите на други 23 официални езика на ЕС ще бъдат публикувани през следващите месеци.
18/05/2021

EU Contact Committee statement (CC 1/2021)


in support of the constitutional role, mandate and independence of the Audit Office of the Republic of Cyprus
17/12/2020

Одитен сборник на Контактния комитет — Киберсигурност


Настоящото издание на Одитния сборник е посветено на киберсигурността — тема, която беше от изключително значение в нашето общество и преди началото на пандемията от COVID-19. В него е представена основна информация за киберсигурността, главните стратегически инициативи и свързаното с тази област законодателство в ЕС. Посочени са и важните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки, като например заплахите за индивидуалните права на гражданите на ЕС поради злоупотреба с лични данни, както и риска институциите да не могат да предоставят основни обществени услуги или да не извършват дейността си в пълна степен в резултат на кибератаки. В Одитния сборник са събрани резултатите от одитни проверки, извършени от 13 ВОИ.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата