Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Оперативна група за проучване на възможностите за сътрудничество с Евростат и националните статистически институции (НСИ)

 
Оперативната група за проучване на възможностите за сътрудничество с Евростат и националните статистически институции (НСИ) беше създадена през октомври 2011 г. и беше председателствана съвместно от ВОИ на Дания и Полша. Общата цел на оперативната група беше идентифициране на областите, в които ВОИ, Евростат и националните статистически институции биха могли да си сътрудничат, както и изготвяне на препоръки относно извършването на конкретни действия. Дейностите на оперативната група включваха разработване на въпросник за събиране на информация за текущото „състояние“ на отношенията между ВОИ и НСИ, както и установяването на контакт с НСИ с оглед обмяна на мнения относно възможностите за сътрудничество. На срещата си в Копенхаген през юни 2012 г., оперативната група обсъди заедно с представители на Евростат и националния статистически институт на Дания, резултатите от въпросника, както и законовите изисквания и възможните форми на сътрудничество. Оперативната група представи резултатите от своята дейност на срещата на Контактния комитет през 2012 г. Оперативната група приключи своята дейност с изготвяне на доклад и Резолюция относно сътрудничеството на ВОИ с Евростат и НСИ (CC-R-2012-2).
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-жа Nanna Henning (съпредседател), Национална сметна палата на Дания (nh@rigrevisionen.dk)
 
Г-н Jacek Mazur (съпредседател), Върховна одитна институция на Полша (Jacek.Mazur@nik.gov.pl)​​
 

 
Доклади:
 
17/12/2020

Одитен сборник на Контактния комитет — Киберсигурност


Настоящото издание на Одитния сборник е посветено на киберсигурността — тема, която беше от изключително значение в нашето общество и преди началото на пандемията от COVID-19. В него е представена основна информация за киберсигурността, главните стратегически инициативи и свързаното с тази област законодателство в ЕС. Посочени са и важните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки, като например заплахите за индивидуалните права на гражданите на ЕС поради злоупотреба с лични данни, както и риска институциите да не могат да предоставят основни обществени услуги или да не извършват дейността си в пълна степен в резултат на кибератаки. В Одитния сборник са събрани резултатите от одитни проверки, извършени от 13 ВОИ. Одитният сборник на тема киберсигурност понастоящем е наличен на английски език. Преводите на други 23 официални езика на ЕС ще бъдат публикувани през следващите седмици.
16/12/2020

Contact Committee report on the “Preparation for resolution of medium-sized and small banks in the euro area”


The report has been prepared by the Contact Committee’s Task Force on Banking Union and sets out the findings of a parallel audit on banking resolution at national level. The report is the result of parallel audit work carried out by the SAIs of Austria, Estonia, Finland, Germany, the Netherlands, Portugal and Spain. The task force was co-chaired by the SAIs of Germany and the Netherlands.
29/04/2020

Одитен сборник - Обществено здравеопазване


Сборникът предоставя основна информация за общественото здравеопазване, свързаното с него законодателство, основните цели и съответните отговорности на равнището на държавите членки и на ЕС. В него също така са отразени основните предизвикателства в тази област, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки. Общественото здравеопазване е област, в която провеждането на одит е сложно. Въпреки това големият брой одити, извършени в тази сфера през последните години, показва голямото ѝ значение за гражданите на ЕС.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата