Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Работна група за „Общи одитни стандарти и сравними одитни критерии, основани на международно признатите одитни стандарти и приспособени за ЕС“

 
През 2006 г. Контактният комитет създава Работна група за общи одитни стандарти със специфичен мандат да разработи общи одитни стандарти и сравними одитни критерии, основани на международно признатите одитни стандарти, приложими в областта на ЕС.
 
Дейността на работната група първоначално е насочена към повишаване нивото на познанията на ВОИ относно подходите за тълкуване и прилагане на международните одитни стандарти, като е обърнато специално внимание на спецификите на ЕС. Работната група напълно се е съобразила с работата на Комитета по професионални стандарти и на подкомитетите, създадени от ИНТОСАЙ за усъвършенстване на международните стандарти на ВОИ, и в дейността си се е основавала на най-подходящите общи одитни стандарти. Тя представлява професионален форум, където се събират, представят и компилират резултати от извършени одити, добри практики и отделни казуси.
 
В резултат на това работната група публикува информационни материали относно практиките на ВОИ при одитиране на средства/политики на ЕС в рамките на стандартите на ИНТОСАЙ. По-специално тя очертава насоки, свързани с мандата на ВОИ и одитната дейност, изготвя документ във връзка с одита на съответствието и документ относно одита на изпълнението, като всеки от документите съдържа уводна част.
 
Тази инициатива допринася за укрепването на сътрудничеството между ВОИ по отношение на одита и подобряването на отчетността на средствата на ЕС, както на национално, така и на общностно ниво. На ВОИ на ЕС се предоставят примери за добри практики при тълкуването и прилагането на международните одитни стандарти в контекста на ЕС. През октомври 2010 г. Контактният комитет взема решение да преустанови дейността на работната група.
 
За допълнителна информация можете да се свържете с:
 
Г-н Christophe Perron, Европейска сметна палата (christophe.perron@eca.europa.eu)​​
 

Доклади:
 
 

 

18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата