Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Работна група относно ограниченията на одита в публичния сектор

 
Последиците от текущата финансова и икономическа криза за държавите от еврозоната, както и за държавите, които не са приели еврото, не може да се подценяват. Това включва и ролята на ВОИ по отношение на одита на (нови) механизми, мерки и инструменти, разработени в ЕС за борба срещу кризата. Контактният комитет прие предложението на ВОИ на Нидерландия и взе решение, на срещата си на 13 и 14 октомври 2011 г., за създаване на работна група във връзка с ограниченията на одита в публичния сектор (Резолюция на Контактния комитет CC-R-2011-05).
 
Работната група беше натоварена със задачата да извърши пилотно проучване, състоящо се от искане на информация от органите за финансов надзор (ОФН) с оглед идентифициране на евентуални слабости на публичния одит, свързани с обхвата на мандата на ВОИ и правата им за достъп до информация. Контактният комитет е поискал от работната група да докладва резултатите от това пилотно проучване на следващата му среща през 2012 г.
 
Координатор на тази работна група е върховната одитна институция на Нидерландия. Пилотното проучване бе извършено от 13 национални ВОИ и Европейската сметна палата. През октомври 2012 г. бяха представени и приети от Контактния комитет окончателен доклад и резолюция. (Резолюция на Контактния комитет CC-R-2012-03).
 
За допълнителна информация можете да се свържете със:
 
Г-н Peter van Roozendaal, Сметна палата на Нидерландия (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

 
Доклади:
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата