Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

O kontaktním výboru

 
Spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi (NKI) Evropské unie a Evropským účetním dvorem (EÚD) se odehrává především v rámci struktury kontaktního výboru. Tato struktura sestává ze samotného kontaktního výboru, který je tvořen vedoucími představiteli nejvyšších kontrolních institucí EU a Evropským účetním dvorem, kontaktních osob, které tvoří aktivní odbornou kontaktní síť v rámci Evropy, a také pracovních skupin, sítí a zvláštních skupin, které se zabývají jednotlivými oblastmi auditu.

Historie

První setkání vedoucích představitelů NKI Evropské unie (tehdy EHS) proběhlo již v roce 1960. Od té doby vedoucí představitelé NKI spolupracují v rámci kontaktního výboru, jenž funguje jako platforma pro diskuzi o společných zájmech. Se zavedením vlastních zdrojů pro financování rozpočtu EU na sklonku šedesátých let a následujícím rozšířením úlohy Evropského parlamentu v oblasti rozpočtových záležitostí vyvstala jasná potřeba nezávislého externího kontrolního orgánu EU. Kontaktní výbor tak vlastně aktivně přispěl k ustanovení EÚD a kodifikaci jeho pravomocí v Bruselské smlouvě v roce 1975, což v roce 1977 vedlo k vytvoření EÚD. Po nabídce členství, kterou kontaktní výbor Účetnímu dvoru učinil v roce 1978, se EÚD stal desátým členem kontaktního výboru.
 
S vývojem evropské integrace od podpisu Římské smlouvy došlo i k vývoji úlohy kontaktního výboru. V průběhu let došlo k lepší organizaci a institucionalizaci spolupráce mezi NKI členských států EU a EÚD. To se také odráží v evropských smlouvách, které se s postupem času o této spolupráci zmiňují stále výslovněji.
Smlouva o ES ve své původní podobě uváděla, že EÚD provádí kontrolu „v součinnosti“ s NKI členských států[1]. Amsterodamská smlouva později připojila, že Účetní dvůr a kontrolní instituce členských států mají spolupracovat v duchu důvěry při současném zachování vzájemné nezávislosti. V prohlášení č. 18 závěrečného aktu Niceské smlouvy je pak EÚD vyzýván, aby s NKI členských států ustanovil kontaktní výbor (který ve skutečnosti již tehdy existoval)[2].
 
Spolupráce mezi NKI členských států EU a EÚD však není prostým právním závazkem, nýbrž spíše praktickou nutností vyplývající ze skutečnosti, že mezi Společenstvím a vnitrostátními orgány dochází ke stále užšímu propojení. S rostoucí decentralizací pravomocí, v rámci níž je řízení rozpočtu EU přenášeno na vnitrostátní orgány v členských státech a přijímajících zemích, se těžiště kontroly financí EU postupně přesouvá na tyto země. Smlouva tak v důsledku poskytla právní základ pro spolupráci mezi EÚD a nejvyššími národními kontrolními institucemi či jinými příslušnými vnitrostátními kontrolními orgány. V praxi poskytují nejvyšší národní kontrolní instituce auditorům EÚD místní praktickou a logistickou podporu a specifické znalosti z oblasti auditu.

Spolupráce s NKI z kandidátských a potenciálních kandidátských zemí

Kontaktní výbor podporuje a usnadňuje spolupráci mezi kandidátskými a potenciálními kandidátskými zeměmi a NKI členských států EU prostřednictvím několika iniciativ, přičemž většina z nich probíhá v rámci sítě NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a EÚD. Kromě toho, že se vedoucí představitelé těchto NKI účastní jednání kontaktního výboru jako pozorovatelé, podporuje společná pracovní skupina pro auditní činnosti (JWGAA – Joint Working Group on Audit Activities), která navázala na práci dřívější pracovní skupiny kontaktního výboru pro kandidátské země, praktickou spolupráci v menším měřítku.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Jednáni kontaktního výboru se účastní také zástupci EUROSAI, zastřešující evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí, a celosvětové organizace INTOSAI, kteří informují o vývoji a budoucích plánech svých organizací. K dalším příkladům spolupráce s EUROSAI patří společná školení a účast členů EUROSAI na vícestranných aktivitách zahájených v rámci kontaktního výboru. Kromě toho se jednotlivé NKI, jež jsou členy kontaktního výboru, také účastní aktivit uspořádaných organizacemi EUROSAI a INTOSAI.


[1] Čl. 188c odst. 3 Smlouvy o ES uváděl, že „v členských státech se kontrola provádí v součinnosti s vnitrostátními orgány kontroly účetnictví, a nemají-li tyto orgány potřebné pravomoci, v součinnosti s příslušnými vnitrostátními místy“, což je po přijetí Amsterodamské smlouvy čl. 248 odst. 3.
 
[2] V prohlášení č. 18 bylo uvedeno, že „Konference vyzývá Účetní dvůr a vnitrostátní kontrolní orgány, aby zdokonalily rámec a podmínky své spolupráce při zachování své samostatnosti. K tomuto účelu může předseda Účetního dvora zřídit kontaktní výbor s předsedy vnitrostátních kontrolních orgánů.“
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.