Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

O kontaktním výboru

 
Spolupráce mezi nejvyššími kontrolními institucemi (NKI) Evropské unie a Evropským účetním dvorem (EÚD) se odehrává především v rámci struktury kontaktního výboru. Tato struktura sestává ze samotného kontaktního výboru, který je tvořen vedoucími představiteli nejvyšších kontrolních institucí EU a Evropským účetním dvorem, kontaktních osob, které tvoří aktivní odbornou kontaktní síť v rámci Evropy, a také pracovních skupin, sítí a zvláštních skupin, které se zabývají jednotlivými oblastmi auditu.

Historie

První setkání vedoucích představitelů NKI Evropské unie (tehdy EHS) proběhlo již v roce 1960. Od té doby vedoucí představitelé NKI spolupracují v rámci kontaktního výboru, jenž funguje jako platforma pro diskuzi o společných zájmech. Se zavedením vlastních zdrojů pro financování rozpočtu EU na sklonku šedesátých let a následujícím rozšířením úlohy Evropského parlamentu v oblasti rozpočtových záležitostí vyvstala jasná potřeba nezávislého externího kontrolního orgánu EU. Kontaktní výbor tak vlastně aktivně přispěl k ustanovení EÚD a kodifikaci jeho pravomocí v Bruselské smlouvě v roce 1975, což v roce 1977 vedlo k vytvoření EÚD. Po nabídce členství, kterou kontaktní výbor Účetnímu dvoru učinil v roce 1978, se EÚD stal desátým členem kontaktního výboru.
 
S vývojem evropské integrace od podpisu Římské smlouvy došlo i k vývoji úlohy kontaktního výboru. V průběhu let došlo k lepší organizaci a institucionalizaci spolupráce mezi NKI členských států EU a EÚD. To se také odráží v evropských smlouvách, které se s postupem času o této spolupráci zmiňují stále výslovněji.
Smlouva o ES ve své původní podobě uváděla, že EÚD provádí kontrolu „v součinnosti“ s NKI členských států[1]. Amsterodamská smlouva později připojila, že Účetní dvůr a kontrolní instituce členských států mají spolupracovat v duchu důvěry při současném zachování vzájemné nezávislosti. V prohlášení č. 18 závěrečného aktu Niceské smlouvy je pak EÚD vyzýván, aby s NKI členských států ustanovil kontaktní výbor (který ve skutečnosti již tehdy existoval)[2].
 
Spolupráce mezi NKI členských států EU a EÚD však není prostým právním závazkem, nýbrž spíše praktickou nutností vyplývající ze skutečnosti, že mezi Společenstvím a vnitrostátními orgány dochází ke stále užšímu propojení. S rostoucí decentralizací pravomocí, v rámci níž je řízení rozpočtu EU přenášeno na vnitrostátní orgány v členských státech a přijímajících zemích, se těžiště kontroly financí EU postupně přesouvá na tyto země. Smlouva tak v důsledku poskytla právní základ pro spolupráci mezi EÚD a nejvyššími národními kontrolními institucemi či jinými příslušnými vnitrostátními kontrolními orgány. V praxi poskytují nejvyšší národní kontrolní instituce auditorům EÚD místní praktickou a logistickou podporu a specifické znalosti z oblasti auditu.

Spolupráce s NKI z kandidátských a potenciálních kandidátských zemí

Kontaktní výbor podporuje a usnadňuje spolupráci mezi kandidátskými a potenciálními kandidátskými zeměmi a NKI členských států EU prostřednictvím několika iniciativ, přičemž většina z nich probíhá v rámci sítě NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí a EÚD. Kromě toho, že se vedoucí představitelé těchto NKI účastní jednání kontaktního výboru jako pozorovatelé, podporuje společná pracovní skupina pro auditní činnosti (JWGAA – Joint Working Group on Audit Activities), která navázala na práci dřívější pracovní skupiny kontaktního výboru pro kandidátské země, praktickou spolupráci v menším měřítku.

Spolupráce s mezinárodními organizacemi

Jednáni kontaktního výboru se účastní také zástupci EUROSAI, zastřešující evropské organizace nejvyšších kontrolních institucí, a celosvětové organizace INTOSAI, kteří informují o vývoji a budoucích plánech svých organizací. K dalším příkladům spolupráce s EUROSAI patří společná školení a účast členů EUROSAI na vícestranných aktivitách zahájených v rámci kontaktního výboru. Kromě toho se jednotlivé NKI, jež jsou členy kontaktního výboru, také účastní aktivit uspořádaných organizacemi EUROSAI a INTOSAI.


[1] Čl. 188c odst. 3 Smlouvy o ES uváděl, že „v členských státech se kontrola provádí v součinnosti s vnitrostátními orgány kontroly účetnictví, a nemají-li tyto orgány potřebné pravomoci, v součinnosti s příslušnými vnitrostátními místy“, což je po přijetí Amsterodamské smlouvy čl. 248 odst. 3.
 
[2] V prohlášení č. 18 bylo uvedeno, že „Konference vyzývá Účetní dvůr a vnitrostátní kontrolní orgány, aby zdokonalily rámec a podmínky své spolupráce při zachování své samostatnosti. K tomuto účelu může předseda Účetního dvora zřídit kontaktní výbor s předsedy vnitrostátních kontrolních orgánů.“
 
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.