No
​ 
Výroční zasedání kontaktního výboru EU se konalo v Budapešti ve dnech 30. listopadu až 1. prosince 2009

V roce 2009 hostil Státní kontrolní úřad Maďarska výroční zasedání sítě profesní spolupráce, která se skládá z vedoucích představitelů NKI členských států EU a předsedy Evropského účetního dvora. Jednání se jako aktivní pozorovatelé účastnili také vedoucí představitelé NKI kandidátských zemí EU (Turecka, Chorvatska a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie) i zástupci EUROSAI, INTOSAI Development Initiative (program INTOSAI soustřeďující se na odborné vzdělávání kontrolorů) a iniciativy SIGMA.
 
V rámci odborného programu účastníci během půldenního semináře diskutovali o tom, jakým způsobem NKI pomáhá vládě realizovat opatření proti finanční a hospodářské krizi. Diskutující konstatovali, že většina NKI reagovala rychle, přizpůsobila své kontrolní plány nové situaci a ve své práci se soustředila na audit protikrizových opatření. Současně se činnosti jednotlivých NKI v různých zemích liší podle druhu a rozsahu vládních protikrizových opatření a podle zákonného mandátu příslušné NKI.
 
Dále se jednalo o tématech souvisejících s řízením prostředků EU, která mají dopad na práci NKI a která vyplývají z nedávno přijaté Lisabonské smlouvy, jež vstoupila v platnost 1. prosince 2009. Účastníci také živě debatovali o nezávislosti NKI. V této souvislosti vydal kontaktní výbor prohlášení, v němž se orgány a instituce EU a parlamenty členských států vyzývají, aby podnikly veškerá opatření s cílem zachovat a zajistit fungování nezávislých nejvyšších kontrolních institucí, jak to předpokládají Limská a Mexická deklarace a Lisabonská smlouva.
 
Účastníci rovněž diskutovali o zprávách předložených NKI členských států souvisejících s EU, které se zabývají auditem osvědčení o energetické náročnosti a řídících systémů pro strukturální fondy a fondy soudržnosti. Dále diskutovali o činnostech pracovních skupin kontaktního výboru a sítě spolupráce NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí, o probíhajících a budoucích činnostech sítě spolupráce a také o organizačních záležitostech spolupráce.