No

Kontaktní výbor je autonomním, nezávislým a apolitickým uskupením vedoucích představitelů nejvyšších kontrolních institucí (NKI) členských států Evropské unie (EU) a Evropského účetního dvora. Představuje platformu k projednávání a řešení otázek společného zájmu týkajících se EU.

V tomto kontextu se kontaktní výbor zavazuje:

  • posilovat dialog a spolupráci v auditu a souvisejících činnostech;
  • definovat a prosazovat společné postoje k novým otázkám týkajícím se auditu a vyvozování odpovědnosti;
  • podporovat NKI, které jsou členy kontaktního výboru, a NKI států, na něž se vztahuje politika rozšíření EU. ​

Prohlubováním spolupráce mezi svými členy přispívá kontaktní výbor k účinnému externímu auditu a účinnému vyvozování odpovědnosti v EU a pomáhá zlepšovat finanční řízení EU a její řádnou správu ve prospěch občanů Unie.​