Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Novinky

Evropský účetní dvůr (EÚD) dnes jménem Kontaktního výboru nejvyšších kontrolních institucí (NKI) EU zveřejnil přehled práce auditorů z celé EU v oblasti veřejného zdraví. Do tohoto druhého auditního kompendia Kontaktního výboru přispělo celkem 24 NKI.

Za veřejné zdraví odpovídají především členské státy, ve výsledku se tedy jejich zdravotní systémy výrazně liší. EU podporuje snahy na národní úrovni s konkrétním důrazem na doplňkovost a koordinaci opatření členských států. V několika posledních dekádách se národní zdravotní systémy potýkaly s četnými výzvami, jako jsou stále se zvyšující náklady, stárnoucí populace či zvyšující se mobilita pacientů i zdravotnických pracovníků.

Veřejné zdraví si žádá koordinované úsilí na straně EU a jejích členských států a toto téma bude bezpochyby i nadále zaujímat významné místo v politické agendě příštích generací,“ uvedl předseda Evropského účetního dvora Klaus-Heiner Lehne. „Je proto zásadně důležité zvyšovat povědomí o auditních zjištěních z nedávné doby z celé EU.“
Kompendium uvádí některé základní informace týkající se veřejného zdraví, příslušných předpisů, hlavních cílů a souvisejících povinností na úrovni členských států i na úrovni EU. Rovněž se zabývá hlavními výzvami, s nimiž se EU a členské státy v této oblasti potýkají. Provádět audit v oblasti veřejného zdraví je složité. Vysoký počet auditů z uplynulých let nicméně odráží velký významtéto domény pro občany EU.

Kompendium vychází z výsledků nedávných auditů provedených EÚD a NKI 23 členských států EU: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Německo, Estonsko, Řecko, Španělsko, Francie, Litva,

Lucembursko, Maďarsko, Rakousko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Slovensko a Finsko. Tyto audity se zabývaly důležitými aspekty výkonnosti a podrobně zkoumaly různé otázkytýkající se veřejného zdraví, jako je prevence a ochrana, přístup ke zdravotním službám a jejich kvalita, využívání nových technologií a elektronického zdravotnictví i fiskální udržitelnost veřejného zdravotnictví.​


Auditní kompendium​​

04/01/2020
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.