Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
Chcete-li navštívit tuto stránku, v souladu se směrnicí EU 2009/136/ES Vás tímto informujeme, že po přístupu do systému se aktivuje soubor cookie. Pokud s tím nesouhlasíte, na tuto stránku prosím nevstupujte . Příslušný soubor cookie uloží Vámi nastavený jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje. Platnost souboru vyprší po jednom roce.

Novinky

Letošní vydání auditního kompendia se zabývá výzvami spojenými s pandemií COVID-19, která vyvolala jednu z nejrušivějších zdravotních krizí ve světových dějinách s dalekosáhlým dopadem na společnost, hospodářství a jednotlivce všude na světě. Kompendium obsahuje informace o dopadu pandemie na národní i nadnárodní úrovni a o reakci na ni a je přehledem souvisejících auditů, které v roce 2020 provedly a zveřejnily nejvyšší kontrolní instituce (NKI) v EU.

Pandemie COVID-19 způsobila vícerozměrnou krizi, která postihuje téměř všechny oblasti veřejného i soukromého života, ať již to je veřejné zdraví, hospodářská činnost, svět práce, vzdělávání nebo veřejné finance. Dopad na EU a její členské státy je rozsáhlý, rušivý a vysoce asymetrický. Načasování, rozsah a přesná povaha krize a reakce na ni se v EU, ale též na regionální a někdy dokonce na místní úrovni výrazně liší a zasahují veřejné zdraví, hospodářskou činnost, svět práce, vzdělávání a veřejné finance.

Ve většině oblastí, které pandemie vážně postihla, má EU jen omezené pravomoci. Částečně je to dáno tím, že veřejné zdraví není ve výhradní pravomoci EU, a částečně tím, že připravenost a počátečně shoda na společné reakci byly mezi členskými státy nízké. Jelikož chyběl koordinovaný postup, národní i regionální vlády jednaly samostatně, když zaváděly preventivní opatření a opatření proti šíření nákazy, pořizovaly vybavení nebo když připravovaly soubory opatření na podporu oživení a programy pro udržení pracovních míst, aby zmírnily společenské a hospodářské dopady krize. Nicméně po obtížném začátku se zdá, že EU a členské státy spolupráci při zmírňování dopadů krize zlepšily.

NKI v EU, tj. NKI členských států a Evropský účetní dvůr (EÚD), na současnou krizi zareagovaly pohotově a rychle provedly řadu kontrolních a monitorovacích činností. Kromě 48 kontrolních činností dokončených v roce 2020 stále probíhá nebo je plánováno dalších 200 kontrolních činností, které budou uzavřeny v roce 2021 nebo 2022. Kompendium obsahuje shrnutí 17 zpráv (ze 48) zveřejněných v roce 2020, které se týkají pěti prioritních oblastí: veřejného zdraví, digitalizace, socioekonomické reakce, veřejných financí a rizik a celkové reakce na různých úrovních správy. Čerpá z výsledků kontrol, které provedly NKI Belgie, Kypru, Německa, Lotyška, Litvy, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Slovenka, Švédska a EÚD.

Auditní kompendium Kontaktního výboru o reakci na COVID-19

22/07/2021
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.