Právní předpisy EU týkající se souborů cookies
V souladu se směrnicí EU 2009/136/ES vás informujeme, že na vašem počítači bude uložen soubor cookie. Pokud tuto volbu přijmete, systém si zapamatuje váš výběr jazyka pro budoucí návštěvy této internetové stránky (po dobu jednoho roku). Pokud ji odmítnete, výběr jazyka bude platný pouze pro tuto návštěvu. Soubor cookie uloží vámi preferovaný jazyk, ale nebude uchovávat žádné osobní údaje.

Novinky

Letošní vydání auditního kompendia se zabývá výzvami spojenými s pandemií COVID-19, která vyvolala jednu z nejrušivějších zdravotních krizí ve světových dějinách s dalekosáhlým dopadem na společnost, hospodářství a jednotlivce všude na světě. Kompendium obsahuje informace o dopadu pandemie na národní i nadnárodní úrovni a o reakci na ni a je přehledem souvisejících auditů, které v roce 2020 provedly a zveřejnily nejvyšší kontrolní instituce (NKI) v EU.

Pandemie COVID-19 způsobila vícerozměrnou krizi, která postihuje téměř všechny oblasti veřejného i soukromého života, ať již to je veřejné zdraví, hospodářská činnost, svět práce, vzdělávání nebo veřejné finance. Dopad na EU a její členské státy je rozsáhlý, rušivý a vysoce asymetrický. Načasování, rozsah a přesná povaha krize a reakce na ni se v EU, ale též na regionální a někdy dokonce na místní úrovni výrazně liší a zasahují veřejné zdraví, hospodářskou činnost, svět práce, vzdělávání a veřejné finance.

Ve většině oblastí, které pandemie vážně postihla, má EU jen omezené pravomoci. Částečně je to dáno tím, že veřejné zdraví není ve výhradní pravomoci EU, a částečně tím, že připravenost a počátečně shoda na společné reakci byly mezi členskými státy nízké. Jelikož chyběl koordinovaný postup, národní i regionální vlády jednaly samostatně, když zaváděly preventivní opatření a opatření proti šíření nákazy, pořizovaly vybavení nebo když připravovaly soubory opatření na podporu oživení a programy pro udržení pracovních míst, aby zmírnily společenské a hospodářské dopady krize. Nicméně po obtížném začátku se zdá, že EU a členské státy spolupráci při zmírňování dopadů krize zlepšily.

NKI v EU, tj. NKI členských států a Evropský účetní dvůr (EÚD), na současnou krizi zareagovaly pohotově a rychle provedly řadu kontrolních a monitorovacích činností. Kromě 48 kontrolních činností dokončených v roce 2020 stále probíhá nebo je plánováno dalších 200 kontrolních činností, které budou uzavřeny v roce 2021 nebo 2022. Kompendium obsahuje shrnutí 17 zpráv (ze 48) zveřejněných v roce 2020, které se týkají pěti prioritních oblastí: veřejného zdraví, digitalizace, socioekonomické reakce, veřejných financí a rizik a celkové reakce na různých úrovních správy. Čerpá z výsledků kontrol, které provedly NKI Belgie, Kypru, Německa, Lotyška, Litvy, Nizozemska, Portugalska, Rumunska, Slovenka, Švédska a EÚD.

Auditní kompendium Kontaktního výboru o reakci na COVID-19

22/07/2021
Tuto stránku spravuje Evropský účetní dvůr.