No

​Pracovní skupinu pro společné auditorské standardy založil v roce 2006 kontaktní výbor a pověřil ji specifickou úlohou vytvořit společné auditorské standardy a srovnatelná kritéria auditu na základě mezinárodně uznávaných auditorských standardů uzpůsobených podmínkám Evropské unie.

Cílem pracovní skupiny bylo v první řadě zvýšit u NKI porozumění přístupu k výkladu a uplatňování mezinárodních auditorských standardů se zvláštním zřetelem na určená specifika EU. Při své činnosti skupina plně zohledňovala probíhající práci výboru pro profesní standardy a podvýborů založených INTOSAI na vytvoření mezinárodních standardů nejvyšších kontrolních institucí. Pracovní skupina ve své práci vycházela z nejdůležitějších společných auditorských standardů. Vystupovala jako profesní fórum sloužící ke shromažďování, prezentaci a kompilaci auditních výsledků, zkušeností a případových studií.

Výsledkem činnosti pracovní skupiny byly informační dokumenty o postupech jednotlivých NKI při auditu finančních prostředků / politik EU v rámci standardů INTOSAI, týkající se zejména mapování mandátů a auditních činností NKI, a dále dokument o „auditu souladu s předpisy“ a dokument o „auditu výkonnosti“. Každý z těchto dokumentů byl uvozen preambulí.

Tato iniciativa přispěla k dalšímu posílení spolupráce mezi jednotlivými NKI v oblasti auditu finančních prostředků EU a lepšího vyvozování odpovědnosti za tyto finanční prostředky, a to jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni Společenství. NKI členských zemí EU poskytla příklady praxe výkladu a uplatňování mezinárodních auditních standardů v v kontextu EU. Kontaktní výbor se rozhodl činnost pracovní skupiny ukončit v říjnu 2010.

Další informace Vám poskytne:

Christophe Perron, Evropský účetní dvůr (christophe.perron@eca.europa.eu)

Související zprávy:

  • Final Report

    Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010
    Zcela sbalit/rozbalit pouze pro vidomé uživatele (text je již k dispozici pro odečítač obrazovky)