EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Indledning

​​​​​Formændene for OR mødes mindst én gang årlig for at drøfte yderligere forbedringer af samarbejdet. Deres møder tilrettelægges af kontaktpersonerne, hvis opgaver også omfatter koordinering af planlægningen af Revisionsrettens revisioner i medlemsstaterne, koordinering af arbejdsgruppernes aktiviteter vedrørende specifikke revisionsspørgsmål og regelmæssig udveksling af generelle oplysninger.

 

Kontaktkomitéen: Oversigt over allerede afholdte og kommende møder

​Møde i Kontaktkomitéen i Warszawa den 11.-12. december 2006

Polens OR var vært ved det årlige møde i Kontaktkomitéen af formændene for OR i EU og formanden for Den Europæiske Revisionsret, og formanden for Polens overordnede revisionsorgan, Mirosław Sekuła, var formand. Formændene for OR i kandidatlandene Bulgarien, Kroatien, Rumænien og Tyrkiet samt repræsentanter for IDI, EUROSAI's uddannelsesudvalg og Sigma deltog som aktive observatører.
 
Programmet for mødet omfattede et seminar med titlen “Supreme Audit Institutions' Contribution to the Improvement of Accountability of EU funds” (Overordnede revisionsorganers bidrag til forbedring af regnskabspligten og ansvarligheden vedrørende EU‑midler).
 
Gæstetalere var Siim Kallas, næstformand i Europa-Kommissionen, og Szabolcs Fazakas, formand for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg.
 
Deltagerne drøftede blandt andet udviklingen på området nationale erklæringer, fordele ved og hindringer for direkte kontakt mellem nationale revisionsorganer og Europa‑Kommissionen, muligheden for at udvikle en fælles metode og fælles revisionsstandarder samt fordele ved og hindringer for samarbejde mellem Den Europæiske Revisionsret og nationale revisionsorganer under Den Europæiske Revisionsrets revisionsbesøg i medlemsstaterne.
 
Formændene for OR drøftede også metoder til at styrke samarbejdet og undersøgte resultaterne af en række arbejdsgruppers arbejde på specifikke områder inden for forvaltningen af EU‑midler: offentlige indkøb, merværdiafgift, landbrug, strukturfondene, rapporter fra nationale OR om EU's økonomiske forvaltning og revisionskvalitet. Herudover fremlagdes resultaterne af samarbejdet mellem OR i kandidatlande og potentielle kandidatlande.
 
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret