EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Indledning

​​​​​Formændene for OR mødes mindst én gang årlig for at drøfte yderligere forbedringer af samarbejdet. Deres møder tilrettelægges af kontaktpersonerne, hvis opgaver også omfatter koordinering af planlægningen af Revisionsrettens revisioner i medlemsstaterne, koordinering af arbejdsgruppernes aktiviteter vedrørende specifikke revisionsspørgsmål og regelmæssig udveksling af generelle oplysninger.

 

Kontaktkomitéen: Oversigt over allerede afholdte og kommende møder

​Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i Den Europæiske Union og formanden for Den Europæiske Revisionsret mødtes i Helsinki den 3.-4. december 2007

Finlands OR var vært ved det årlige møde i Kontaktkomitéen af formændene for OR i EU og formanden for Den Europæiske Revisionsret den 3.-4. december 2007, og formanden for Finlands overordnede revisionsorgan, Tuomas Pöysti, var formand. Formændene for OR i kandidatlandene Tyrkiet, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt repræsentanter for EUROSAI's uddannelsesudvalg og Sigma deltog som aktive observatører.
 
Programmet for mødet omfattede et seminar om risikostyring i god offentlig forvaltning af EU's midler. Seminaret havde som tema "Risikostyring, acceptabelt risikoniveau og den integrerede interne kontrol i forvaltningen af EU's midler".
 
Hovedmålet for seminaret var at fortsætte den debat, der var startet inden for rammerne af reformen af finansforordningen og køreplanen for den integrerede interne kontrol, og at drøfte medlemsstaternes overordnede revisionsorganers rolle med at sikre og forbedre den gode offentlig forvaltning af EU's midler.
 
Gæstetalere var Siim Kallas, næstformand i Europa-Kommissionen, Herbert Bösch, formand for Budgetkontroludvalget, og Matti Ahde, formand for det finske parlaments revisionsudvalg.
Gæstetalernes indlæg blev fulgt af indlæg fra nogle OR om deres respektive nationale erfaringer med risikostyring og OR's rolle med at definere et acceptabelt risikoniveau i EU-sammenhæng.
 
På seminaret understregedes OR's vigtige rolle med risikostyring i forbindelse med EU's budget og behovet for en fælles forståelse af risikokategorier og acceptable risikoniveauer.
 
Deltagerne drøftede desuden resultaterne af arbejdsgruppernes arbejde, som dækkede specifikke områder inden for forvaltningen af EU's midler: strukturfondene, nationale OR's rapporter om EU's økonomiske forvaltning, merværdiafgift, offentlige indkøb, revisionsstandarder, revisionskvalitet og landbrug. Endelig fremlagdes resultaterne af samarbejdsnettet for OR i kandidatlande og potentielle kandidatlande, Den Europæiske Revisionsret og Sigma.
 
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret