EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Indledning

​​​​​Formændene for OR mødes mindst én gang årlig for at drøfte yderligere forbedringer af samarbejdet. Deres møder tilrettelægges af kontaktpersonerne, hvis opgaver også omfatter koordinering af planlægningen af Revisionsrettens revisioner i medlemsstaterne, koordinering af arbejdsgruppernes aktiviteter vedrørende specifikke revisionsspørgsmål og regelmæssig udveksling af generelle oplysninger.

 

Kontaktkomitéen: Oversigt over allerede afholdte og kommende møder

​EU‑Kontaktkomitéen holdt sit årlige møde i Budapest den 30. november-1. december 2009

I 2009 var Ungarns statslige revisionskontor vært ved det årlige møde i det faglige samarbejdsnet af formændene for EU‑medlemsstaternes OR og formanden for Den Europæiske Revisionsret. Formændene for OR i kandidatlande (Tyrkiet, Kroatien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) samt repræsentanter for EUROSAI, INTOSAI's udviklingsinitiativ og Sigma deltog som aktive observatører.
 
Som led i det faglige program drøftede deltagerne inden for rammerne af et halvdags seminar, hvordan OR kunne bidrage til at fremme de foranstaltninger, regeringerne træffer som reaktion på den finansielle/økonomiske krise. Det konkluderedes, at hovedparten af OR reagerede hurtigt, tilpassede deres revisionsplaner til den nye situation og koncentrerede deres aktiviteter omkring revision af krisestyringsforanstaltninger. De enkelte OR's specifikke aktiviteter varierer dog fra land til land afhængigt af arten og omfanget af regeringernes krisebekæmpende foranstaltninger og af OR's juridiske mandat.
 
Herudover blev der leveret oplæg om, hvilken indvirkning forvaltningen af EU‑midler ville få på OR's arbejde – når den nye traktat, Lissabontraktaten, trådte i kraft den 1. december 2009. Deltagerne havde også en livlig debat om OR's uafhængighed. Debatten mundede ud i, at Kontaktkomitéen udarbejdede en erklæring med en opfordring til EU's institutioner og medlemsstaternes parlamenter om at træffe alle foranstaltninger med henblik på at holde fast ved og sikre, at de overordnede revisionsorganer fortsat opererer uafhængigt som fastsat i Lima‑ og Mexicoerklæringen samt Lissabontraktaten.
 
Deltagerne drøftede også de EU‑relaterede rapporter fra medlemsstaternes OR om revision af energiattester og af strukturfondenes og Samhørighedsfondens forvaltningssystemer, aktiviteterne i Kontaktkomitéens arbejdsgrupper og nettet af OR i kandidatlande og potentielle kandidatlande, de igangværende og fremtidige aktiviteter inden for samarbejdsrammen samt spørgsmål vedrørende tilrettelæggelsen af samarbejdet.
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret