EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Indledning

​​​​​Formændene for OR mødes mindst én gang årlig for at drøfte yderligere forbedringer af samarbejdet. Deres møder tilrettelægges af kontaktpersonerne, hvis opgaver også omfatter koordinering af planlægningen af Revisionsrettens revisioner i medlemsstaterne, koordinering af arbejdsgruppernes aktiviteter vedrørende specifikke revisionsspørgsmål og regelmæssig udveksling af generelle oplysninger.

 

Kontaktkomitéen: Oversigt over allerede afholdte og kommende møder

​Den Europæiske Unions Kontaktkomité mødtes i Luxembourg den 18. og 19. oktober 2010

Denne komité samler hvert år formændene for OR i Den Europæiske Union og formanden for Den Europæiske Revisionsret samt formændene for OR i kandidatlande og potentielle kandidatlande. I 2010 var det første gang, at Kontaktkomitéen mødtes i Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg med den franske revisionsrets øverste formand, Didier Migaud, som formand i snævert samarbejde med formanden for Den Europæiske Revisionsret, Vítor Caldeira. Denne disposition gjorde det muligt at opretholde en »troika« af de tre formænd, der varetager tilrettelæggelsen af udvalg, da Komitéens møde i 2011 igen vil blive afholdt i Luxembourg.
 
Som det nu har været skik og brug i nogle år, indledtes mødet med et seminar, som i år havde de nationale parlamenters rolle siden Lissabontraktatens ikrafttræden som tema. Flere gæstetalere gennemgik de forskellige historiske, juridiske, institutionelle eller politiske aspekter af dette spørgsmål: Jean Laporte, direktør for det franske senats tjeneste for europæiske anliggender, Colette Flesch, tidligere udenrigsminister og tidligere medlem af det luxembourgske deputeretkammer og af Europa-Parlamentet, og Edward Leigh, medlem af Det Forenede Kongeriges underhus og tidligere formand for udvalget for offentlige regnskaber, Tuomas Poysti, formand for Finlands OR, Guilherme d’Oliveira Martins, formand for Tribunal des Contas du Portugal, og Jacek Jezierski, formand for det overordnede revisionsorgan i Polen, kom også med oplæg.
 
De nationale parlamenter, som i Lissabontraktaten har fået tillagt kontrolbeføjelser vedrørende nærhedsprincippet, spiller en stadig mere aktiv rolle på fællesskabsområdet. Men selv om der er forskelle fra land til land fylder forvaltning og kontrol af EU-midlerne stadig ikke meget i den offentlige debat.
Ændringen af finansforordningen gav også lejlighed til at drøfte udviklingen i kontrollen i nærværelse af Algirdas Semeta, kommissær med ansvar for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig. Den meget livlige debat gik bl.a. på begrebet acceptabel fejlrisiko.
 
Mødet gav også lejlighed til at udveksle erfaringer om kontrol af EU-midler med de to repræsentanter fra OR i Danmark og Nederlandene.
 
For så vidt angår komitéens aktiviteter og dens arbejdsgrupper kan der noteres en række væsentlige begivenheder: En grundig overvejelse af komitéens styring, med udspring i en spørgeundersøgelse blandt formændene, har ført til, at dens virksomhed nu koncentreres om EU-spørgsmål og drøftelser. Arbejdsgruppen vedrørende fælles revisionsnormer har fremlagt sin endelige rapport, og der er igangsat to nye aktiviteter, der ledes af OR i Nederlandene og Letland.
 
På alle disse områder er det kontaktpersonerne, som har ansvaret for opfølgningen og for at sørge for at fremme iværksættelsen af Kontaktkomitéens afgørelser.
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret