No

Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i de 27 EU‑medlemsstater og formanden for Den Europæiske Revisionsret mødtes i Luxembourg den 1.-2. december 2008 
 

 

 
Den Europæiske Revisionsret var vært ved Kontaktkomitéen af formændene for OR i EU's todages årlige møde i Luxembourg. Ved mødet var formanden for Den Europæiske Revisionsret, Vítor Caldeira, formand. Formændene for Den Europæiske Unions 27 OR var til stede ligesom formændene for OR i kandidatlandene, repræsentanter for EUROSAI's uddannelsesudvalg og Sigma, der deltog som observatører.
 
Kontaktkomitéens møde i 2008 fandt sted på et tidspunkt, hvor Europa og den øvrige verden stadig ikke var kommet sig efter de verdensomspændende chokbølger, som krisen på de finansielle markeder havde udsendt. På denne baggrund var det hovedtema, Kontaktkomitéen i 2008 fokuserede på, drøftelser om reformen af EU-budgettet og den reviderede Lissabonstrategi for 2008-2010. Disse to emner er relevante for håndteringen af den finanskrise, der indvirker på EU og medlemsstaterne. Begge emner blev uddybet i paneldebatter.
 
Dalia Grybauskaité, den daværende kommissær for finansiel programmering og budget, gav et oplæg om reformen af EU-budgettet. Den efterfølgende debat bekræftede, at der er behov for handling, og viste, hvor betydningsfuld OR's rolle er i den forbindelse. Deres risikovurdering spiller en afgørende rolle i et finansielt klima, hvor pengestrømmene stagnerer.
 
Også den reviderede Lissabonstrategi for 2008-2010 blev drøftet på baggrund af disse udviklinger. Der var en optimistisk tro på, at den reviderede Lissabonstrategi eventuelt kan være med til at afvende skadevirkningerne af finanskrisen.
 
Mødets anden dag omfattede udvekslinger af erfaringer og oplysninger om resultaterne af samarbejde vedrørende specifikke områder inden for forvaltningen af EU's midler og revisionsspørgsmål samt bud på fremtidige aktiviteter.