EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

2013

Ekstraordinært møde i Kontaktkomitéen af formændene for de overordnede revisionsorganer i Den Europæiske Union afholdt i Den Europæiske Revisionsret den 8. maj 2013
Luxembourg2013CC.jpg
Den 8. maj 2013 var Revisionsretten vært ved et ekstraordinært møde for formændene for OR i EU og Revisionsretten under ledelse af Giedrė Švedienė, formand for OR i Litauen og fungerende formand for Kontaktkomitéen. I mødet deltog 59 delegerede fra 24 OR i EU, Revisionsretten og OR i fire kandidatlande (Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro og Serbien). Dette var det første ekstraordinære møde i Kontaktkomitéens historie.
 
Der var to punkter på mødets dagsorden: 1) et udkast til udtalelse om vigtigheden af passende revisions- og ansvarlighedsordninger i Den Økonomiske og Monetære Union og tiltag i relation hertil og 2) en første udveksling af synspunkter vedrørende positionspapiret fra Kontaktkomitéens "Resolution 6"-taskforce.
 
Under det første punkt på dagsordenen drøftede Kontaktkomitéens medlemmer et finsk initiativ, der sigtede mod at sende en fælles udtalelse til formanden for Det Europæiske Råd forud for Rådets planlagte drøftelse i juni 2013 vedrørende mulige foranstaltninger og en køreplan for yderligere uddybning og fuldførelse af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU'en). Denne rådsdrøftelse var en vigtig mulighed for at gøre de politiske beslutningstagere opmærksom på den rolle, som ansvarlighed og ekstern offentlig revision kan spille i forbindelse med videreudviklingen af ØMU'en.
 
Kontaktkomitéen vedtog enstemmigt en erklæring om vigtigheden af passende revisions- og ansvarlighedsordninger i Den Økonomiske og Monetære Union og EU's økonomiske styring med henblik på fremsendelse til formanden for Det Europæiske Råd.
 
I erklæringen opfordrede Kontaktkomitéen Det Europæiske Råd til at beskytte og styrke offentlig ekstern revision og ansvarlighed i forbindelse med fuldførelsen af ØMU'en, bankunionen og den styrkede koordinering af den økonomiske politik, navnlig ved hjælp af følgende tiltag:
 
- opbygning af en sammenhængende ramme for revision og ansvarlighed
- anerkendelse af vigtigheden af offentlig ekstern revision i EU-lovgivningen
- styrkelse af revisionsordningerne vedrørende bankunionen
- anvendelse af revisionsordninger på området finanspolitisk disciplin
- forbedring af gennemsigtighed og sammenhængende revision i forbindelse med de finansielle stabiliseringsinstrumenter.
 
Der blev også truffet afgørelse om et følgebrev til erklæringen, og det blev underskrevet af medlemmerne af "troikaen" - formanden for OR i Litauen (fungerende formand), formanden for OR i Portugal og formanden for Revisionsretten.
 
Under det andet punkt på dagsordenen fulgte en første udveksling af synspunkter vedrørende positionspapiret fra Kontaktkomitéens taskforce om den eksterne offentlige revisions opgaver og rolle i lyset af den seneste udvikling i Den Europæiske Unions økonomiske styring, som blev nedsat af Kontaktkomitéen i oktober 2012. Taskforcen havde foretaget en dybtgående analyse og udarbejdet et positionspapir med et resumé af sine konklusioner og anbefalinger samt idéer til, hvilke emner Kontaktkomitéen bør beskæftige sig med fremover. Positionspapiret indeholdt også forslag til, hvordan Kontaktkomitéen kan komme til at fungere mere effektivt. Kontaktkomitéen bad kontaktpersonerne om at foretage yderligere undersøgelser og fremsætte mere konkrete forslag vedrørende de fremlagte emner med henblik på Kontaktkomitéens følgende møde, programsat til oktober 2013.
 
11/06/2013

Kontaktkomitéen – erklæring 2013


Vigtigheden af passende revisions- og ansvarlighedsordninger i Den Økonomiske og Monetære Union og EU's økonomiske styring


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret