EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

2013 - Vilnius, Litauen

Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i de 28 EU-medlemsstater og Den Europæiske Revisionsret mødtes i Vilnius i Litauen den 10.-11. oktober 2013
 


 
Det overordnede revisionsorgan i Litauen var vært ved det årlige møde i Kontaktkomitéen af formændene for OR i EU og Revisionsretten, der blev afholdt den 10.-11. oktober 2013 i Vilnius. Mødet blev ledet af Giedrė Švedienė, formand for OR i Litauen og fungerende formand for Kontaktkomitéen. I mødet deltog 84 delegerede fra OR i EU og Revisionsretten, OR i tre kandidatlande (Montenegro, Serbien og Tyrkiet) og repræsentanter for IDI, EUROSAI og SIGMA.
 
Det var første gang, Kontaktkomitéens årlige møde blev afholdt i Vilnius i Litauen, og det fandt sted i den historiske og betydningsfulde periode, hvor Litauen havde EU-formandskabet for første gang.
 
Mødet blev åbnet af Valdas Adamkus, tidligere præsident for Republikken Litauen, som lykønskede deltagerne og gav udtryk for sin tro på, at lederne af OR i EU og Revisionsretten vil finde de bedste løsninger med henblik på at forbedre ansvarligheden i den offentlige sektor og udførelsen af de opgaver, der er betroet de nationale revisionsmyndigheder.
 
Mødets fokuspunkt var et seminar om de seneste udviklinger, og det omfattede to temaer: 1) den nye finansielle ramme for perioden 2014-2020 og den nye finansforordning - OR's rolle med hensyn til at forbedre ansvarligheden i EU, og 2) ny økonomisk styring - OR's rolle og opgaver.
 
Seminaret begyndte med to fornemme gæstetalere: Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, og Michael Theurer, MEP, formand for Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (der holdt sin tale som videopræsentation). Gæstetalerne delte deres tanker om de vigtigste emner med relation til de seneste udviklinger vedrørende styring og ansvarlighed i EU-sammenhæng.
 
Det første tema blev behandlet i præsentationer fra Revisionsretten og flere OR i EU, som delte deres tanker og aktuelle erfaringer. Det blev understreget, at alle aktører, der er involveret i offentlig finansiel kontrol af EU-budgettet - uanset om det er på EU-plan eller på nationalt eller regionalt plan, og uanset om de har ansvar for intern kontrol, ekstern revision eller politisk tilsyn - må løfte udfordringen og prøve at forbedre ansvarligheden i EU i de kommende år. Det blev også fremhævet, at nye retlige rammer vedrørende EU's midler snart træder i kraft, og at der i den forbindelse skal tages højde for nye vigtige elementer og en ny kontekst, selv om hovedtrækkene i de nuværende ansvarlighedsordninger vil forblive uændrede.
 
Ved behandlingen af det andet tema præsenterede en række OR deres synspunkter og de seneste udviklinger med hensyn til ny økonomisk styring i deres egne lande. OR i Finland rapporterede om opfølgningen på det initiativ, hvor OR støttet af Kontaktkomitéen rettede fælles henvendelse til Det Europæiske Råd, og om "Network of Fiscal Policy Audit". Det andet tema omfattede også aktive drøftelser og meningsudvekslinger om opfølgningen og de næste skridt med hensyn til positionspapiret fra taskforcen om den eksterne offentlige revisions nye opgaver og roller i lyset af den seneste udvikling i Den Europæiske Unions økonomiske styring.
 
På mødets anden dag var der besøg af endnu en prominent gæstetaler, Gediminas Mesonis, dommer ved Republikken Litauens forfatningsdomstol og professor ved det juridiske fakultet på Vytautas Magnus-universitetet (Litauen), som præsenterede sine synspunkter vedrørende spørgsmålet om OR's uafhængighed. Deltagerne tog meget godt imod talen, der behandlede spørgsmålet om OR's uafhængighed fra et akademisk perspektiv.
Statusoversigten over Kontaktkomitéens aktiviteter i 2013 - den årlige aktivitetsrapport med oplysninger om status og aktiviteter i de arbejdsgrupper, netværk og taskforcer, der for nærværende er aktive i Kontaktkomitéens regi - blev taget til efterretning.
 
Følgende rapporter om de løbende samarbejdsaktiviteter i 2013 blev forelagt for Kontaktkomitéen: En rapport fra Arbejdsgruppen om Strukturfondene V (OR i Tyskland), rapporten "The Spending Review in EU Countries - Analysis of the best practices, the findings and the perspectives" (OR i Italien), en rapport om seminaret om regnskabsstandarder for den offentlige sektor (OR i Frankrig), en fælles rapport om den koordinerede revision vedrørende håndhævelsen af EU-lovgivningen om overførsel af affald (OR i Nederlandene). OR i Litauen rapporterede om samarbejdsrevisionen vedrørende nationalparker.
 
OR i Tyrkiet rapporterede om aktiviteterne i netværket bestående af OR i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande og Den Europæiske Revisionsret.
 
OR i Nederlandene rapporterede om forberedelserne til den niende EUROSAI-kongres, der skal afholdes fra 15. til 19. juni 2014 i Haag i Nederlandene, og om den første "Young EUROSAI Congress" (YES), der skal afholdes fra 20. til 22. november 2013 i Rotterdam.
 
På grundlag af ovennævnte debatter blev der vedtaget fem resolutioner vedrørende gennemførelsen af fremtidige strategier og håndteringen af nye udfordringer for OR i forbindelse med de seneste udviklinger med hensyn til ansvarlighedsordninger og ny økonomisk styring i EU:
 
  • "Resolution on the Continuation of the Fiscal Policy Audit Network" (CC-R-2013-01)
  • "Resolution on the 2014 future activities of the EU SAIs Contact Committee" (CC-R-2013-02)
  • "Resolution on the Audit of the Working Group on Structural Funds" (CC-R-2013-03)
  • "Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)" (CC-R-2013-04)
  • "Resolution on the Publication of the final report of the Coordinated audit on the enforcement of the European Waste Shipment Regulation" (CC-R-2013-05).
 
Positionspapiret fra taskforcen om den eksterne offentlige revisions nye opgaver og roller i lyset af den seneste udvikling i Den Europæiske Unions økonomiske styring blev også taget til efterretning af Kontaktkomitéen, som traf beslutning om at gennedsætte taskforcen under ledelse af den fungerende formand, så den kan fortsætte sine aktiviteter og aflægge rapport til Kontaktkomitéens møde i 2014.
 
Kontaktkomitéens møde i 2014 vil blive afholdt i Luxembourg den 16.-17. oktober 2014 med Revisionsretten som vært. OR i Letland er vært for Kontaktkomitéens møde i 2015, der vil blive afholdt i Riga under Letlands EU-formandskab.
 
 
09/10/2013

CC-R-2013-01


Resolution on the Continuation of the Fiscal Policy Audit Network


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret