EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

2022​​Møde i Kontaktkomitéen for Formændene for de Overordnede Revisionsorganer i Den Europæiske Union og Den Europæiske Revisionsret, Luxembourg, 3.-4. maj 2022​

​​CC_2022_Logo.png

Kontaktkomitéens årlige møde 2022 blev afholdt i Luxembourg under ledelse af Den Europæiske Revisionsret, som også var vært for mødet. Repræsentanter for SIGMA og for kandidatlandenes overordnede revisionsorganer (OR'er) deltog i mødet som aktive observatører.

Dette var det første fysiske møde mellem formændene for OR'erne i EU siden 2019 - i mellemtiden var der kun blevet afholdt et enkelt virtuelt møde på højt niveau i november 2021. Mødet i Luxembourg fokuserede på OR'ernes strategiske opgaver og udfordringer med hensyn til at vurdere den (mer)værdi, som genopretnings- og resiliensfaciliteten tilfører på nationalt niveau og EU-niveau. Hovedtaleren var Céline Gauer, generaldirektør i Europa-Kommissionen og leder af Taskforcen for Genopretning og Resiliens, som præsenterede den igangværende udrulning af genopretnings- og resiliensfaciliteten og de fremskridt, der er gjort i gennemførelsen. Hun beskrev også generelle og fremtidige udfordringer og fremhævede de potentielle muligheder, som dette instrument tilbyder.

På mødet kom der også indlæg fra Ioannis Sarmas (Grækenlands OR), Mauro Orefice (Italiens OR), Bart Andriessens (Belgiens OR), Kay Scheller (Tysklands OR), Mindaugas Macijauskas (Litauens OR), Rolands Irklis (Letlands OR) og Sami Yläoutinen (Finlands OR) om deres afsluttede, igangværende og planlagte revisionsarbejde vedrørende genopretnings- og resiliensfaciliteten og deres respektive nationale genopretnings- og resiliensplaner. Indlæggene dækkede en bred vifte af emner og aspekter, fra forskellige revisionstyper og metodologiske tilgange til specifikke forhold på de relevante politikområder og mere tematiske og tværgående emner såsom green tagging, indkøbsprocedurer og finansielle/budgetmæssige risici.

Helena Lindberg (Sveriges OR), Arno Visser (Nederlandenes OR) og Ivana Maletić (medlem af Revisionsretten) var ordstyrere under de efterfølgende drøftelser, hvor deltagerne berørte en række komplekse spørgsmål om f.eks. komplementaritet og merværdi i forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten, om national finansiering, om ansvarlighed og ansvarsfordeling på EU-niveau og nationalt niveau, og om OR'ernes særlige rolle som uafhængige institutioner i de etablerede kontrol- og revisionsordninger. På grundlag af deres foreløbige konstateringer understregede OR'erne vigtigheden af at indføre tilstrækkelige overvågnings- og kontrolsystemer.

I lyset af den aktuelle situation var der afsat tid til et særligt møde om det paradigmeskifte, som covid 19-krisen og invasionen af Ukraine har udløst. Valeriy Patskan, formand for Ukraines revisionskammer, talte til forsamlingen via videolink og rapporterede om situationen i sit land. Han beskrev sine ønsker og håb for tiden efter krigen, hvor Ukraine får brug for at samarbejde med sine vestlige partnere om at genopbygge og reformere staten og dens institutioner. Han takkede også Kontaktkomitéen for dens hurtige udmelding om støtte til den ukrainske sag.

Herefter fulgte et indlæg fra Nathalie Tocci, direktør for Istituto Affari Internazionali og tidligere særlig rådgiver for de høje EU-repræsentanter Josep Borrell og Federica Mogherini. Nathalie Tocci beskrev de forskellige faktorer, der førte til invasionen af Ukraine, og de forskellige perspektiver, der bør overvejes. Hun understregede vigtigheden af at anlægge en mere omfattende/holistisk tilgang til spørgsmål vedrørende EU's autonomi og sikkerhed med henblik på håndtering af EU's aktuelle udfordringer - det være sig konsekvenserne af covid 19-pandemien, krigen i Ukraine eller klimaforandringerne.

​Portugals OR er vært for Kontaktkomitéens næste møde, som vil blive afholdt i 2023.

Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret