EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

2014

Møde i Kontaktkomitéen af formændene for de overordnede revisionsorganer i Den Europæiske Union og Den Europæiske Revisionsret i Luxembourg den 15.-17. oktober 2014
Kontaktkomitéens årlige møde i 2014 blev afholdt i Luxembourg under ledelse af Den Europæiske Revisionsret, som også var vært for mødet. Formændene for de overordnede revisionsorganer (OR) i Albanien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet samt repræsentanter for EUROSAI's sekretariat og SIGMA deltog i mødet som aktive observatører.
 
De vigtigste emner, der blev drøftet på mødet i Kontaktkomitéen, var styrkelsen af samarbejdet mellem komitéens medlemmer. Kontaktkomitéen enedes om, at man med fordel kunne udforske mulighederne for yderligere samarbejde, og etablerede som et første skridt en ordning for tidlig varsling med henblik på at overvåge udviklingen i EU, orientere de overordnede revisionsorganer, der er medlem af Kontaktkomitéen, om udviklingen og foreslå passende foranstaltninger.
 
Formændene for OR enedes også om, at det styrkede samarbejde skulle udvides til at omfatte konkrete revisionsaktiviteter, som kan bidrage til at forbedre den finansielle forvaltning af de EU-politikker og foranstaltninger, der implementeres på EU-plan og i medlemsstaterne. Der vil blive udarbejdet forslag til en styrkelse af revisionssamarbejdet, navnlig på områder som Europa 2020-strategien og bankunionen.
 
Der var inviteret to gæstetalere, som delte deres synspunkter om de drøftede emner. Igor Šoltes, næstformand i Europa-Parlamentets Budgetkontroludvalg (CONT) og fast ordfører for forbindelserne til Revisionsretten, præsenterede Europa-Parlamentets beslutning af 4. februar 2014, navnlig afsnittet om Revisionsrettens samarbejde med de nationale overordnede revisionsorganer. Han udtrykte tilfredshed med, at der allerede var sket væsentlige fremskridt på mange af de samarbejdsområder, der var nævnt i beslutningen, selv om det stadig var muligt at forbedre kommunikationen med Europa-Parlamentet. Joaquim Nunes de Almeida, direktør for offentlige udbud i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for det Indre Marked og Tjenesteydelser, deltog i debatten under den del af mødet, hvor Revisionsretten redegjorde for sit syn på den første EU-rapport om bekæmpelse af korruption.
 
Næste møde, som vil blive ledet af og afholdt med Letlands overordnede revisionsorgan som vært i juni 2015, vil give formændene for de overordnede revisionsorganer mulighed for at følge op på de beslutninger, der blev truffet i Luxembourg.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Revised CC Procedural Guidance and Statement on the role of the Chair
07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Supreme Audit Institutions’ cooperation with National Statistical Institutions

Results of 2014 survey

07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


EU-related audits of the Polish SAI

10 years of Poland’s EU membership


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret