EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Nyheder

​​Dette års revisionskompendium adresserer udfordringer i forbindelse med covid-19-pandemien, som har forårsaget en af de mest ødelæggende sundhedskriser, verden nogensinde har oplevet, med betydelige konsekvenser for samfund, økonomier og enkeltpersoner overalt i verden. Kompendiet indeholder oplysninger om effekten af og reaktionen på pandemien på nationalt og overnationalt niveau og giver et overblik over det relevante revisionsarbejde, som blev udført og offentliggjort i 2020 af EU's overordnede revisionsorganer (OR'erne i EU).

Covid-19-pandemien forårsagede en flerdimensionel krise, som har påvirket næsten alle områder af den offentlige og private sfære, det være sig offentlig sundhed, økonomisk aktivitet, beskæftigelse, uddannelse eller offentlige finanser. Effekten på EU og medlemsstaterne har været betydelig, ødelæggende og meget asymmetrisk. På de ovennævnte områder har der i EU, men også regionalt og somme tider endog lokalt, været stor forskel på, hvornår krisen indtraf, hvor omfattende den var, og hvordan der blev reageret på den.

På de fleste af de områder, som blev hårdt ramt af pandemien, har EU kun begrænsede muligheder for at handle. Dette skyldes dels, at EU ikke har enekompetence på folkesundhedsområdet, dels, at der manglede beredskabskapacitet og tidlig enighed mellem medlemsstaterne om en fælles reaktion. På grund af manglen på en koordineret tilgang handlede de nationale og regionale myndigheder uafhængigt i forbindelse med indførelse af forebyggende foranstaltninger og inddæmningsforanstaltninger, ved indkøb af udstyr og ved etablering af genopretningspakker og jobbevarelsesordninger for at afbøde pandemiens socioøkonomiske konsekvenser. Efter en vanskelig start ser det ikke desto mindre ud til, at medlemsstaterne har forbedret deres samarbejde for at afbøde konsekvenserne af krisen.

OR'erne i EU, dvs. medlemsstaternes OR'er og Den Europæiske Revisionsret, reagerede øjeblikkeligt på den aktuelle krise og har hurtigt foretaget mange revisions- og overvågningsaktiviteter. Foruden de 48 revisionsaktiviteter, som blev afsluttet i 2020, er over 200 revisionsaktiviteter i gang eller planlagt, og de vil blive afsluttet i 2021 eller 2022. Kompendiet omfatter resuméer af 17 beretninger (ud af 48) offentliggjort i 2020, som dækker fem prioriterede områder: offentlig sundhed, digitalisering, socioøkonomisk reaktion, offentlige finanser og risici samt den generelle reaktion på forskellige myndighedsniveauer. Kompendiet trækker på resultaterne af revisioner udført af OR'erne i Belgien, Cypern, Tyskland, Letland, Litauen, Nederlandene, Portugal, Rumænien, Slovakiet og Sverige samt af Revisionsretten.​


Revisionskompendium fra Kontaktkomitéen om reaktionen på covid-19

22/07/2021
Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret