EU's cookielov
I overensstemmelse med EU-direktiv 2009/136/EF meddeles det dig hermed, at der vil blive lagret en cookie på din computer. Du kan godkende den, og systemet vil huske dit valg af sprog, når du fremover besøger webstedet (inden for et år), eller du kan afvise den, og dit valg af sprog vil kun gælde ved dette besøg på webstedet. Den omtalte cookie bruges kun til at lagre din sprogpræference, men indeholder ingen personlige data.

Arbejdsgruppen om "Fælles revisionsstandarder og sammenlignelige revisionskriterier baseret på internationalt anerkendte revisionsstandarder, tilpasset til EU-området"

I 2006 nedsatte Kontaktkomitéen arbejdsgruppen om fælles revisionsstandarder, som specifikt fik til opgave at udvikle fælles revisionsstandarder og sammenlignelige revisionskriterier baseret på internationalt anerkendte revisionsstandarder, der vil kunne anvendes på EU-området.
 
Arbejdsgruppen koncentrerede navnlig sit arbejde om at fremme OR's forståelse af tilgange til fortolkning og anvendelse af internationale revisionsstandarder navnlig i relation til identificerede særlige forhold, der gør sig gældende i EU. Den tog fuldt ud hensyn til det igangværende arbejde i Professional Standards Committee og i de underudvalg, som INTOSAI har oprettet til at udvikle ISSAI'er, og baserede sit arbejde på de mest relevante fælles revisionsstandarder. Den fungerede som et fagligt forum, hvor resultater af, erfaringer fra og casestudier vedrørende revision blev indsamlet, beskrevet og sammenfattet.
 
Som et resultat heraf udarbejdede arbejdsgruppen beskrivelser af OR's praksis ved revision af EU-midler/-politikker inden for rammerne af INTOSAI-standarderne, omfattende en "kortlægning" af OR's mandater og revisionsaktiviteter, et dokument om "overensstemmelsesrevision" og et dokument om "forvaltningsrevision", hver især indledt med en præambel.
 
Dette initiativ bidrog til yderligere at styrke samarbejdet mellem OR vedrørende revision af EU-midler og om at sikre øget regnskabspligt og ansvarlighed såvel på nationalt plan som på fællesskabsplan, samt give EU's OR eksempler på, hvordan de internationale revisionsstandarder i praksis kan fortolkes og anvendes i EU-sammenhæng. Kontaktkomitéen besluttede at nedlægge arbejdsgruppen i oktober 2010.
 
Yderligere oplysninger:
 
Christophe Perron, Den Europæiske Revisionsret (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

Relaterede rapporter:
 
 
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Dette websted forvaltes af Den Europæiske Revisionsret