Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Εισαγωγή

​​​Οι επικεφαλής των ΑΟΕ συνέρχονται τουλάχιστον άπαξ ετησίως για συνομιλίες σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας. Οι συνεδριάσεις τους προετοιμάζονται από τους Συνδέσμους, των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν, επίσης, τον συντονισμό του προγραμματισμού των ελέγχων του ΕΕΣ στα κράτη μέλη, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας για ειδικά ελεγκτικά θέματα και την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών γενικής φύσης.

 

Επιτροπή Επαφών: Πίνακας πρόσφατων και μελλοντικών συνεδριάσεων

​Συνάντηση της Επιτροπής Επαφών στη Βαρσοβία στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2006

Η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των ΑΟΕ της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της οποίας προήδρευσε ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Επιμελητηρίου Ελέγχου κ. Mirosław Sekuła, φιλοξενήθηκε από το ΑΟΕ της Πολωνίας. Οι Πρόεδροι των ΑΟΕ των υποψηφίων χωρών Βουλγαρίας, Κροατίας, Ρουμανίας και Τουρκίας, καθώς και οι εκπρόσωποι από το IDI, την ομάδα επαγγελματικής κατάρτισης του EUROSAI, και το SIGMA, συμμετείχαν ως ενεργοί παρατηρητές.
 
Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε σεμινάριο με τον τίτλο "Η συμβολή των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου στην ενίσχυση της υποχρέωσης λογοδοσίας σχετικά με τη διαχείριση των πόρων της ΕΕ».
 
Οι ομιλητές που προσκλήθηκαν ήταν ο κ. Siim Kallas, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο κ. Szabolcs Fazakas, πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τις εξελίξεις που σημειώνονται στον τομέα των εθνικών δηλώσεων, τα πλεονεκτήματα και τα εμπόδια για άμεσες επαφές μεταξύ των εθνικών οργάνων ελέγχου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τη δυνατότητα ανάπτυξης κοινής μεθοδολογίας και προτύπων ελέγχου, καθώς και για τα πλεονεκτήματα και τα σχετικά εμπόδια στη συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και των εθνικών οργάνων ελέγχου κατά τις επισκέψεις ελέγχου του ΕΕΣ στα κράτη μέλη.
 
Οι Πρόεδροι των ΑΟΕ συζήτησαν, επίσης, σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας και εξέτασαν τα αποτελέσματα του έργου των ομάδων εργασίας που κάλυπταν συγκεκριμένους τομείς διαχείρισης των πόρων της ΕΕ: διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, φόρος προστιθέμενης αξίας, γεωργία, διαρθρωτικά ταμεία, εκθέσεις των εθνικών ΑΟΕ για τη δημοσιονομική διαχείριση στην ΕΕ και την ποιότητα του ελέγχου.
 
Επιπλέον, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της συνεργασίας μεταξύ των ΑΟΕ των υποψηφίων χωρών και των δυνάμει υποψηφίων χωρών.
 
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.