Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Εισαγωγή

​​​Οι επικεφαλής των ΑΟΕ συνέρχονται τουλάχιστον άπαξ ετησίως για συνομιλίες σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας. Οι συνεδριάσεις τους προετοιμάζονται από τους Συνδέσμους, των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν, επίσης, τον συντονισμό του προγραμματισμού των ελέγχων του ΕΕΣ στα κράτη μέλη, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας για ειδικά ελεγκτικά θέματα και την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών γενικής φύσης.

 

Επιτροπή Επαφών: Πίνακας πρόσφατων και μελλοντικών συνεδριάσεων

​Οι Πρόεδροι των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) συναντήθηκαν στο Ελσίνκι στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2007

Το ΑΟΕ της Φινλανδίας φιλοξένησε, στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 2007, την ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των ΑΟΕ της ΕΕ και του ΕΕΣ, της οποίας προήδρευσε ο Γενικός Ελεγκτής της Φινλανδίας, κ. Tuomas Pöysti. Οι Πρόεδροι των ΑΟΕ των υποψηφίων χωρών Τουρκίας, Κροατίας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, καθώς και εκπρόσωποι από την ομάδα επαγγελματικής κατάρτισης του EUROSAI και το SIGMA συμμετείχαν ως ενεργοί παρατηρητές.
 
Το πρόγραμμα της συνάντησης περιλάμβανε σεμινάριο σχετικά με τη διαχείριση κινδύνου στο πλαίσιο της άσκησης χρηστής διακυβέρνησης σχετικά με τους πόρους της ΕΕ. Το θέμα του σεμιναρίου ήταν «Διαχείριση κινδύνου, ανεκτό επίπεδο κινδύνου και το ολοκληρωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με τη διαχείριση των πόρων της ΕΕ».
 
Το σεμινάριο είχε ως κύριο στόχο, αφενός, να συνεχιστεί η συζήτηση που είχε αρχίσει στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού κανονισμού και του χάρτη πορείας του ολοκληρωμένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου και, αφετέρου, να συζητηθεί ο ρόλος των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου των κρατών μελών στη διασφάλιση και βελτίωση της χρηστής διαχείρισης των πόρων της ΕΕ.
 
Οι ομιλητές που προσκλήθηκαν ήταν ο κ. Siim Kallas, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κ. Herbert Bösch, πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του προϋπολογισμού, και ο κ. Matti Ahde, πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου του Φινλανδικού Κοινοβουλίου.
 
Τις παρουσιάσεις των ομιλητών ακολούθησαν παρεμβάσεις από ορισμένα ΑΟΕ σχετικά με τις αντίστοιχες εθνικές τους εμπειρίες, όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνου και τον ρόλο των ΑΟΕ στον ορισμό ενός ανεκτού επιπέδου κινδύνου στο πλαίσιο της ΕΕ.
 
Το σεμινάριο υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο των ΑΟΕ στη διαχείριση των κινδύνων σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την ανάγκη ενιαίας ερμηνείας των κατηγοριών κινδύνων και των ανεκτών επιπέδων κινδύνου.
 
Οι συμμετέχοντες συζήτησαν, επίσης, σχετικά με τα αποτελέσματα του έργου των ομάδων εργασίας που κάλυπταν συγκεκριμένους τομείς της διαχείρισης των πόρων της ΕΕ: διαρθρωτικά ταμεία, εκθέσεις των εθνικών ΑΟΕ σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση στην ΕΕ, φόρος προστιθέμενης αξίας, διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων, ελεγκτικά πρότυπα, ποιότητα ελέγχου και γεωργία. Τέλος, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του δικτύου συνεργασίας μεταξύ των ΑΟΕ των υποψηφίων χωρών και των δυνάμει υποψηφίων χωρών, του ΕΕΣ και του SIGMA.
 
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.