Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Εισαγωγή

​​​Οι επικεφαλής των ΑΟΕ συνέρχονται τουλάχιστον άπαξ ετησίως για συνομιλίες σχετικά με την περαιτέρω βελτίωση της συνεργασίας. Οι συνεδριάσεις τους προετοιμάζονται από τους Συνδέσμους, των οποίων τα καθήκοντα περιλαμβάνουν, επίσης, τον συντονισμό του προγραμματισμού των ελέγχων του ΕΕΣ στα κράτη μέλη, τον συντονισμό των δραστηριοτήτων των ομάδων εργασίας για ειδικά ελεγκτικά θέματα και την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών γενικής φύσης.

 

Επιτροπή Επαφών: Πίνακας πρόσφατων και μελλοντικών συνεδριάσεων

​Συνάντηση των Προέδρων των Ανωτάτων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ) των 27 κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στο Λουξεμβούργο στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2011

Η ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Επαφών των Προέδρων των ΑΟΕ της ΕΕ και του ΕΕΣ πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΕΕΣ στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2011. Στη συνάντηση συμμετείχαν άνω των 80 αντιπροσώπων από τα ΑΟΕ της ΕΕ, το ΕΕΣ και τα ΑΟΕ τεσσάρων υποψήφιων χωρών (Κροατία, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Ισλανδία και Τουρκία), καθώς και εκπρόσωποι του EUROSAI και της SIGMA.
 
Το κεντρικό στοιχείο της συνάντησης ήταν ένα σεμινάριο με θέμα τον αντίκτυπο που είχε για τα ΑΟΕ της ΕΕ και το ΕΕΣ το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο και οι λοιπές πρόσφατες εξελίξεις στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων της ρύθμισης και της εποπτείας των δημοσιονομικών συστημάτων και θεσμών, των κρατικών ενισχύσεων προς τον χρηματοπιστωτικό τομέα και του ελέγχου των μηχανισμών διαχείρισης της κρίσης του ευρώ.
 
Το σεμινάριο άνοιξε με τρεις διακεκριμένους ομιλητές οι οποίοι, στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, συμμετείχαν έντονα στην κοινή προσπάθεια της ΕΕ να υπερκεράσει την οικονομική κρίση: ο κ. Olli Rehn, Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων, ο κ. Vítor Constâncio, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ο κ. Luc Frieden, Υπουργός Οικονομικών του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου.
 
Οι συζητήσεις που ακολούθησαν οδήγησαν την Επιτροπή Επαφών στην έγκριση δήλωσης απευθυνόμενης προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και προς τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των κρατών μελών της ΕΕ. Η Επιτροπή Επαφών ενέκρινε επίσης ψήφισμα στο οποίο διατυπωνόταν το αίτημα των ΑΟΕ των χωρών της ευροζώνης για καθιέρωση του κατάλληλου εξωτερικού δημόσιου ελέγχου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.