Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ειδική ομάδα για τα ευρωπαϊκά λογιστικά πρότυπα για τον δημόσιο τομέα (ΕΛΠΤΔ) στα κράτη μέλη της ΕΕ

 
 
Το 2013 η Επιτροπή Επαφών αποφάσισε να συστήσει ειδική ομάδα προκειμένου να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα (ΕΛΠΔΤ). Η ειδική ομάδα έχει εντολή να αναλάβει ενεργό ρόλο στο πλαίσιο των ειδικών ομάδων ΕΛΠΔΤ «Διακυβέρνηση» και «Πρότυπα» που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή, καθώς και να υποβάλλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Επαφών. Επιπλέον, παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, είναι σε επαφή ιδίως με τα εθνικά υπουργεία οικονομικών και παρέχει τη συμβολή της στις ειδικές ομάδες ΕΛΠΔΤ που συστάθηκαν από την Επιτροπή.
 
Πρόσωπα επικοινωνίας: 
 
Lionel Vareille (ΑΟΕ Γαλλίας), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Ralf Olheide (ΑΟΕ Γαλλίας), (ralf.olheide@brh.bund.de)
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.