Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την ανεξάρτητη αξιολόγηση των εθνικών πολιτικών για τα δημόσια οικονομικά

 

 

Η Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ), κατά τη συνεδρίασή της στη Ρίγα, στις 19 Ιουνίου 2015, ενέκρινε το ψήφισμα αριθ. CC-R-2015-01 με το οποίο συστήνεται δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τις ανεξάρτητες αξιολογήσεις που περιέχονται στις εκθέσεις που υποβάλλονται στα εθνικά κοινοβούλια. Δι’ αυτού επιδιώκονται:
 
 
  • η δημιουργία πλαισίου για τις δημοσιονομικές αναλύσεις που διενεργούν, σε διάφορα κυβερνητικά επίπεδα, ορισμένα ΑΟΕ που εφαρμόζουν παρεμφερείς διαδικασίες, με παράλληλη ανάδειξη των εφαρμοζόμενων κανόνων και μεθοδολογίας;
  •  
  • η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις ανεξάρτητες αξιολογήσεις που διενεργούν τα ΑΟΕ σχετικά με τις δημόσιες πολιτικές, ως μέρος της κυκλικής διαδικασίας η οποία αρχίζει με τον προγραμματισμό της πολιτικής και ολοκληρώνεται με ανάλυση των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων, με σκοπό τη δρομολόγηση της επόμενης περιόδου προγραμματισμού.
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε:
 

 

Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.