No
Συνάντηση των επικεφαλής των Ανώτατων Οργάνων Ελέγχου (ΑΟΕ) των 28 κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στο Βίλνιους της Λιθουανίας, στις 10-11 Οκτωβρίου 2013
 


 
Το εθνικό όργανο ελέγχου της Λιθουανίας φιλοξένησε στις 10-11 Οκτωβρίου 2013 στο Βίλνιους την ετήσια συνάντηση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ και του ΕΕΣ για το 2013, της οποίας προήδρευσε η κυρία Giedrė Švedienė, Γενικός Ελεγκτής της Λιθουανίας και ασκούσα την προεδρία της Επιτροπής Επαφών. Παρευρέθησαν 84 αντιπρόσωποι του ΕΕΣ και των ΑΟΕ της ΕΕ, των ΑΟΕ τριών υποψήφιων προς ένταξη χωρών (του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της Τουρκίας), καθώς και εκπρόσωποι του IDI, του EUROSAI και της SIGMA.
 
Ήταν η πρώτη φορά που η Επιτροπή Επαφών συνήλθε στο Βίλνιους της Λιθουανίας και η συνάντηση πραγματοποιήθηκε κατά την ιστορικής και κεφαλαιώδους σημασίας περίοδο της πρώτης Προεδρίας της ΕΕ από την Λιθουανία.
 
Κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση απηύθυνε χαιρετισμό η Α.Ε. κ. Valdas Adamkus, πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, ο οποίος συνεχάρη τους συμμετέχοντες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι επικεφαλής των ΑΟΕ της ΕΕ και του ΕΕΣ θα εξεύρουν τις καλύτερες δυνατές λύσεις για τη βελτίωση της λογοδοσίας στον δημόσιο τομέα και της εκτέλεσης των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στις εθνικές ελεγκτικές αρχές.
 
Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε ένα σεμινάριο σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις, το οποίο κάλυψε δύο θέματα: 1) το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2014 - 2020 και τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό – τον ρόλο των ΑΟΕ στη βελτίωση της λογοδοσίας στην ΕΕ και 2) τη νέα οικονομική διακυβέρνηση – τον ρόλο και τα καθήκοντα των ΑΟΕ.
 
Στην έναρξη του σεμιναρίου έλαβαν τον λόγο δύο διακεκριμένοι προσκεκλημένοι: ο κ. Algirdas Šemeta, Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης, Ελέγχου και Καταπολέμησης της Απάτης, και ο κ. Michael Theurer, βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βιντεοδιάσκεψη). Οι προσκληθέντες ομιλητές παρουσίασαν τις απόψεις τους σχετικά με τα μείζονος σημασίας ζητήματα που σχετίζονται με τις πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της διακυβέρνησης και της λογοδοσίας της ΕΕ.
 
Το πρώτο θέμα εξετάστηκε στο πλαίσιο των παρουσιάσεων του ΕΕΣ και αρκετών ΑΟΕ της ΕΕ, που αντάλλαξαν ιδέες και εμπειρίες. Τονίστηκε ότι όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στον έλεγχο των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ανεξαρτήτως του εάν είναι αρμόδιοι για τον εσωτερικό ή τον εξωτερικό έλεγχο ή για την πολιτική εποπτεία, πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προσεχή έτη την πρόκληση της βελτίωσης της λογοδοσίας της ΕΕ. Υπογραμμίστηκε επίσης ότι σύντομα θα τεθούν σε ισχύ νέα νομικά πλαίσια που θα διέπουν τα κεφάλαια της ΕΕ και ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη ορισμένα σημαντικά νέα στοιχεία, καθώς και το μεταβαλλόμενο περιβάλλον, μολονότι τα κύρια χαρακτηριστικά των μηχανισμών λογοδοσίας θα παραμείνουν ως έχουν.
 
Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, αρκετά ΑΟΕ παρουσίασαν τις απόψεις τους, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις, σχετικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων που άπτονται της νέας οικονομικής διακυβέρνησης στις οικείες χώρες. Το ΑΟΕ της Φινλανδίας αναφέρθηκε στη συνέχεια που δόθηκε, αφενός, στην πρωτοβουλία που ενέκρινε η Επιτροπή Επαφών για την αποστολή κοινής δήλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και, αφετέρου, στο δίκτυο για τον έλεγχο στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής. Στο πλαίσιο της εξέτασης του δεύτερου θέματος πραγματοποιήθηκαν ζωηρές συζητήσεις και ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί και τα επόμενα βήματα σε σχέση με το έγγραφο θέσης της ειδικής ομάδας για τα νέα καθήκοντα και τους νέους ρόλους του εξωτερικού δημόσιου ελέγχου, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ.
 
Τη δεύτερη ημέρα, έλαβε τον λόγο ακόμη ένας εξέχων προσκεκλημένος, ο δρ Gediminas Mesonis, Δικαστής του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και Καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Vytautas Magnus (Λιθουανία), ο οποίος παρουσίασε τις απόψεις του σχετικά με το ζήτημα της ανεξαρτησίας των ΑΟΕ. Η εισήγηση έτυχε εξαιρετικά θετικής ανταπόκρισης από τους συμμετέχοντες, καθώς επικεντρώθηκε στο ζήτημα της ανεξαρτησίας των ΑΟΕ από ακαδημαϊκή σκοπιά.
Η Επιτροπή Επαφών έλαβε γνώση της Σύνοψης των Δραστηριοτήτων για το 2013, της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων που περιέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και τις δραστηριότητες των ομάδων εργασίας, των δικτύων και των ειδικών ομάδων που λειτουργούν στο πλαίσιο της Επιτροπής Επαφών.
 
Στην Επιτροπή Επαφών παρουσιάστηκαν οι εξής εκθέσεις σχετικά με τις τρέχουσες δραστηριότητες συνεργασίας κατά το 2013: Έκθεση της ομάδας εργασίας για τα διαρθρωτικά ταμεία V (ΑΟΕ της Γερμανίας), έκθεση με θέμα «The Spending Review in EU Countries - Analysis of the best practices, the findings and the perspectives» (Η επανεξέταση των δαπανών στις χώρες της ΕΕ – Ανάλυση βέλτιστων πρακτικών, διαπιστώσεων και προοπτικών) (ΑΟΕ της Ιταλίας), έκθεση σχετικά με το σεμινάριο για τα πρότυπα της δημόσιας λογιστικής (ΑΟΕ της Γαλλίας), κοινή έκθεση σχετικά με τον συντονισμένο έλεγχο για την εφαρμογή του κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων της ΕΕ (ΑΟΕ των Κάτω Χωρών). Το ΑΟΕ της Λιθουανίας παρουσίασε πληροφορίες σχετικά με τον κοινό έλεγχο εθνικών πάρκων.
 
Το ΑΟΕ της Τουρκίας παρουσίασε στοιχεία σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτύου των ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνάμει υποψήφιων προς ένταξη χωρών και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 
Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών παρουσίασε στοιχεία σχετικά με την πρόοδο των προετοιμασιών του 9ου συνεδρίου του EUROSAI, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Ιουνίου 2014 στη Χάγη (Κάτω Χώρες), καθώς και σχετικά με το πρώτο συνέδριο του EUROSAI Νέων (Young EUROSAI Congress, YES), που προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τις 20 έως τις 22 Νοεμβρίου 2013 στο Ρότερνταμ.
 
Σε συνέχεια της συζήτησης των προαναφερθέντων θεμάτων, εγκρίθηκαν πέντε ψηφίσματα σχετικά με την εφαρμογή μελλοντικών στρατηγικών και τον χειρισμό των νέων προκλήσεων τις οποίες αντιμετωπίζουν τα ΑΟΕ στο πλαίσιο των πρόσφατων ρυθμίσεων στον τομέα της λογοδοσίας και των νέων εξελίξεων σε σχέση με την οικονομική διακυβέρνηση στην ΕΕ:
 
  • Ψήφισμα σχετικά με τη συνέχιση του δικτύου για τον έλεγχο στον τομέα της δημοσιονομικής πολιτικής (CC-R-2013-01)
  • Ψήφισμα σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες, κατά το 2014, της Επιτροπής Επαφών των ΑΟΕ της ΕΕ (CC-R-2013-02)
  • Ψήφισμα σχετικά με τον έλεγχο της ομάδας εργασίας για τα διαρθρωτικά ταμεία (CC-R-2013-03)
  • Ψήφισμα σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Λογιστικά Πρότυπα για τον Δημόσιο Τομέα (ΕΛΠΔΤ) (CC-R-2013-04)
  • Ψήφισμα σχετικά με τη δημοσίευση της τελικής έκθεσης του συντονισμένου ελέγχου για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων (CC-R-2013-05).
 
Η Επιτροπή Επαφών έλαβε επίσης υπόψη το έγγραφο θέσης της ειδικής ομάδας για τα νέα καθήκοντα και τους νέους ρόλους του εξωτερικού δημόσιου ελέγχου, υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην οικονομική διακυβέρνηση της ΕΕ, και αποφάσισε να συγκαλέσει εκ νέου την ειδική ομάδα υπό την καθοδήγηση της ασκούσας την προεδρία, προκειμένου να συνεχίσει τις δραστηριότητές της και να υποβάλει σχετική έκθεση κατά τη συνάντηση της Επιτροπής Επαφών το 2014.
 
Η συνάντηση της Επιτροπής Επαφών για το 2014 θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο, στις 16-17 Οκτωβρίου, και θα διοργανωθεί από το ΕΕΣ. Το ΑΟΕ της Λετονίας θα φιλοξενήσει τη συνάντηση της Επιτροπής Επαφών για το 2015, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Ρίγα κατά τη διάρκεια της λετονικής Προεδρίας της ΕΕ.