Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι ένα αρχείο τύπου «cookie» πρόκειται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα είτε να το αποδεχτείτε, οπότε το σύστημα θα αποθηκεύσει τη γλωσσική προτίμησή σας για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο (σε διάστημα ενός έτους), είτε να το απορρίψετε, οπότε η γλωσσική προτίμησή σας θα αποθηκευτεί μόνον για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Το εν λόγω αρχείο «cookie» θα χρησιμοποιηθεί μόνον για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

2015

Σύνοδος του 2015 της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΕΣ στη Ρίγα της Λετονίας στις 18 και 19 Ιουνίου 2015
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Η ετήσια σύνοδος της Επιτροπής Επαφών για το 2015, υπό τη διοργάνωση και την προεδρία του ΑΟΕ της Δημοκρατίας της Λετονίας, πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας στις 18 και 19 Ιουνίου 2015. Η σύνοδος αυτή συνέπεσε με τη λετονική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη σύνοδο συμμετείχαν ως ενεργοί παρατηρητές οι επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της Τουρκίας, καθώς και εκπρόσωποι της γραμματείας του EUROSAI και της SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management (στήριξη για τη βελτίωση της διακυβέρνησης και της διαχείρισης)).
 
Το κύριο θέμα συζήτησης ήταν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Δύο ομιλητές είχαν προσκληθεί για να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος. Ο κ. Burkhard Schmidt, ασκών καθήκοντα Διευθυντή Οικονομικών και Συντονισμού με την ΕΤΕπ, την ΕΤΑΑ και διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, στη ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρουσίασε τις δημοσιονομικές ρυθμίσεις που αφορούν το ΕΤΣΕ, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης και λογοδοσίας. Ο κ. Nicholas Jennett, Διευθυντής για Νέα προϊόντα και Ειδικές Συναλλαγές στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παρουσίασε τη διάσταση και τον ρόλο της ΕΤΕπ στο ΕΤΣΕ/επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη και περιέγραψε τη διαδικασία προσδιορισμού και επιλογής των έργων. Στη συζήτηση που ακολούθησε, οι επικεφαλής των ΑΟΕ ανέλυσαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για την έγκριση του κανονισμού ΕΤΣΕ και των προτεινόμενων ρυθμίσεων διακυβέρνησης, λογοδοσίας και ελέγχου. Η Επιτροπή Επαφών αναγνώρισε ότι οι νομοθέτες της ΕΕ έχουν αντιμετωπίσει ορισμένα προβληματικά σημεία σχετικά με τις εν λόγω ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής μεγαλύτερης σαφήνειας σχετικά με την εντολή ελέγχου του ΕΕΣ. Επίσης θεωρεί ότι θα ήταν επωφελές να διερευνηθεί ο αντίκτυπος των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και λογοδοσίας μετά τη θέση σε ισχύ των ρυθμίσεων αυτών, καθώς και των πιθανών συνεπειών τους στον τομέα του δημόσιου ελέγχου.
 
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για την πρόληψη και την καταπολέμηση των παρατυπιών, της απάτης, καθώς και για τη συνεργασία με τα όργανα επιβολής του νόμου, οι επικεφαλής των ΑΟΕ αναγνώρισαν την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας των ΑΟΕ και προχώρησαν στη σύσταση ομάδας εργασίας με αντικείμενο την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2014 - 2020, επεσήμαναν, πρώτον, την ανάγκη επικέντρωσης, κατά περίπτωση, στις επιδόσεις και τα αποτελέσματα, δεύτερον, τη σπουδαιότητα τήρησης των αρχών της οικονομίας, της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας κατά την υλοποίηση έργων και, τρίτον, την ανάγκη συνάφειας των δεικτών επιδόσεων.
 
Η Επιτροπή Επαφών ενέκρινε δήλωση για τις ρυθμίσεις λογοδοσίας και ελέγχου που αφορούν την τραπεζική εποπτεία, έπειτα από την καθιέρωση του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού, ο οποίος αποσκοπεί στην αύξηση της ευαισθητοποίησης για το εν λόγω ζήτημα. Η δήλωση απευθύνεται στα σχετικά θεσμικά όργανα της ΕΕ και τις σχετικές εθνικές αρχές.
 
Επιπλέον, η Επιτροπή Επαφών συμφώνησε να διενεργήσει τέσσερις συνεργατικούς ελέγχους. Λαμβανομένης υπόψη της σημασίας της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», δύο από τους ελέγχους θα αφορούν έργα για την προώθηση της εκπαίδευσης και της απασχόλησης. Ένας έλεγχος θα επικεντρωθεί στους κινδύνους που ελλοχεύουν για τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών και ένας θα αφορά την εφαρμογή της προληπτικής εποπτείας των τραπεζών.
 
Η επόμενη σύνοδος, υπό τη διοργάνωση και την προεδρία του ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας, θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2016.
25/09/2015

Δήλωση της Επιτροπής Επαφών το 2015


Διασφάλιση πλήρως ελέγξιμων, υποκείμενων σε λογοδοσία και αποτελεσματικών ρυθμίσεων τραπεζικής εποπτείας σε συνέχεια της θέσπισης του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού
19/06/2015

CC-R-2015-01


Resolution on independent assessments of national public economic policies
19/06/2015

CC-R-2015-02


Resolution on prevention and fight against irregularities and fraud
19/06/2015

CC-R-2015-03


Resolution on the Audit of the Working Group on Structural funds
19/06/2015

CC-R-2015-04


Resolution of the Contact Committee 2015 on Public Sector Accounting Standards in the Member States of the European Union (EPSAS)


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.