No
Συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Μπρατισλάβα, Σλοβακική Δημοκρατία, 20 21 Οκτωβρίου 2016
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg

Η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών διοργανώθηκε από το ανώτατο όργανο ελέγχου της Σλοβακικής Δημοκρατίας, το οποίο και προήδρευσε της συνεδρίασης, στις 20‑21 Οκτωβρίου 2016 στη Μπρατισλάβα. Η συνεδρίαση συνέπεσε με τη σλοβακική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη συνεδρίαση παρέστησαν ως ενεργοί παρατηρητές οι επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της Τουρκίας, καθώς και εκπρόσωποι της γραμματείας του EUROSAI.
Σεμινάριο σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και το κλίμα
Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν η ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και το κλίμα. Σκοπός ήταν να καταστούν γνωστές οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο και την υποχρέωση λογοδοσίας. Στη βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Maroš Šefčovič, επιδοκίμασε τις υπό εξέλιξη εργασίες του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την πανοραμική επισκόπηση ζητημάτων που άπτονται της ενέργειας και του κλίματος και επεσήμανε ότι τα εθνικά ΑΟΕ είναι επίσης βασικοί εταίροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεδομένου ότι οι παρατηρήσεις και οι συστάσεις τους μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και ορθής διακυβέρνησης τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.
Τα ΑΟΕ της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Δανίας, της Γερμανίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πορτογαλίας και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αντάλλαξαν εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων στον συγκεκριμένο τομέα.
Η Επιτροπή Επαφών επεσήμανε ότι τα ζητήματα που άπτονται της ενέργειας και του κλίματος αποτελούν κύριες στρατηγικές προκλήσεις για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Οι προκλήσεις αυτές δικαιολογούν, αφενός, την ανάληψη δράσης από τις σχετικές αρχές τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο και, αφετέρου, τη διενέργεια ελέγχων από τα εθνικά ΑΟΕ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Η Επιτροπή Επαφών αναγνώρισε ότι μόνο μέσω συνεργασίας μπορούν τα ΑΟΕ να αντιμετωπίσουν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο αυτά τα σημαντικά οριζόντια ζητήματα. Με το έργο τους, τη γνώση και την πείρα τους, οι ελεγκτές του δημόσιου τομέα μπορούν να συμβάλουν με χρήσιμο και εποικοδομητικό τρόπο στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων των στόχων της για το 2020, το 2030 και τον χάρτη πορείας για το 2050, καθώς και της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο της διάσκεψης COP 21, την οποία δεσμεύθηκαν να τηρήσουν τα κράτη μέλη.
Στο πλαίσιο του σεμιναρίου της Επιτροπής Επαφών επί του θέματος, καταδείχθηκε ότι πολλά ΑΟΕ έχουν ήδη διενεργήσει σημαντικούς ελέγχους σε ζητήματα σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια και ότι τα ζητήματα αυτά παραμένουν εξόχως σημαντικά για το έργο των ΑΟΕ. Επιπροσθέτως, υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης περισσότερων εργασιών σχετικά με τις καινοτομίες στον τομέα της ενέργειας, την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας, τη μέτρηση, παρακολούθηση και υποβολή στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, καθώς και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.
Η Επιτροπή Επαφών επιδοκίμασε την προθυμία των ΑΟΕ να ανταλλάσσουν πληροφορίες και αποτελέσματα ελέγχου στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος και πρότεινε να λαμβάνεται επίσης υπόψη το έργο των σχετικών ομάδων εργασίας του INTOSAI και του EUROSAI. Εξέφρασε επίσης την ικανοποίησή της για την προθυμία του δικτύου ελέγχου της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» να συμπεριλάβει το εν λόγω θέμα στις δραστηριότητές του. Εξήρε και αποδέχθηκε την προσφορά του ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας να διοργανώσει σεμινάριο για την ανταλλαγή συγκεκριμένων εμπειριών ελέγχου και την πραγματοποίηση συζήτησης επ’ αυτών, καθώς και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου να διοργανώσει σεμινάριο για τον εντοπισμό κενών και κινδύνων σχετικά με τον έλεγχο οριζόντιων ζητημάτων που αφορούν την ενέργεια και το κλίμα.
Άλλα ζητήματα που αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση
Το ΑΟΕ της Σλοβακικής Δημοκρατίας συνόψισε το έργο που πραγματοποίησαν το προηγούμενο έτος οι διαφορετικές ομάδες εργασίας και ειδικές ομάδες, καθώς και τα διαφορετικά δίκτυα της Επιτροπής Επαφών. Το ΑΟΕ της Σερβίας παρείχε πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτύου των ΑΟΕ των υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων χωρών της ΕΕ.
Το ΑΟΕ της Λετονίας παρουσίασε τον έλεγχό του σχετικά με τη μεταφορά των λιμενικών δραστηριοτήτων από το ιστορικό κέντρο της Ρίγα. Το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών αναφέρθηκε στο εν εξελίξει έργο του στον τομέα της ασφάλειας των προϊόντων, συγκεκριμένα στην εμπορία προϊόντων με το σήμα CE.
Η Επιτροπή Επαφών υποστήριξε επίσης την πρόταση επικαιροποίησης των ερωτηματολογίων και των κατευθυντήριων οδηγιών που αφορούν τον έλεγχο των δημόσιων συμβάσεων.
Η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών θα διοργανωθεί από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο θα αναλάβει και την προεδρία της.