Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι ένα αρχείο τύπου «cookie» πρόκειται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα είτε να το αποδεχτείτε, οπότε το σύστημα θα αποθηκεύσει τη γλωσσική προτίμησή σας για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο (σε διάστημα ενός έτους), είτε να το απορρίψετε, οπότε η γλωσσική προτίμησή σας θα αποθηκευτεί μόνον για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Το εν λόγω αρχείο «cookie» θα χρησιμοποιηθεί μόνον για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

2014

Συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών των επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΕΕΣ, Λουξεμβούργο, 15-17 Οκτωβρίου 2014
Η ετήσια συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών για το 2014 έλαβε χώρα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΕΣ) στο Λουξεμβούργο. Το ΕΕΣ προήδρευσε της συνεδρίασης. Παρέστησαν στη συνεδρίαση ως ενεργοί παρατηρητές οι επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του Μαυροβουνίου, της Σερβίας και της Τουρκίας, καθώς και εκπρόσωποι της γραμματείας του EUROSAI και του προγράμματος SIGMA.
 
Το κύριο θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαφών ήταν η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών της. Η Επιτροπή Επαφών συμφώνησε ότι η διερεύνηση δυνατοτήτων περαιτέρω συνεργασίας είναι επωφελής και, ως πρώτο βήμα, θέσπισε έναν μηχανισμό έγκαιρης προειδοποίησης με στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων στην ΕΕ, την ενημέρωση των ΑΟΕ σχετικά με αυτές και τη διατύπωση προτάσεων για κατάλληλα μέτρα.
 
Επίσης, οι επικεφαλής των ΑΟΕ συμφώνησαν ότι η ενισχυμένη συνεργασία πρέπει να επεκταθεί σε συγκεκριμένες ελεγκτικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των πολιτικών της ΕΕ και των μέτρων που εφαρμόζονται τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο. Θα αναπτυχθούν προτάσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας σχετικά με τον έλεγχο, ιδίως στους τομείς που αφορούν τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την τραπεζική ένωση.
 
Δύο προσκεκλημένοι ομιλητές κλήθηκαν να εκθέσουν τις απόψεις τους σχετικά με τα υπό συζήτηση θέματα. Ο κύριος Šoltes, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής CONT του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μόνιμος εισηγητής για τις σχέσεις με το ΕΕΣ, παρουσίασε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014, και ιδίως το τμήμα όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ΑΟΕ και του ΕΕΣ. Ο κύριος Šoltes εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε πολλά από τα ζητήματα συνεργασίας που αναφέρονται στο ψήφισμα, μολονότι υπάρχουν περιθώρια καλύτερης επικοινωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο κύριος Nunes de Almeida, Διευθυντής Δημόσιων Συμβάσεων της ΓΔ MARKT της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνέβαλε στη συζήτηση κατά την παρουσίαση από το ΕΕΣ της άποψής του σχετικά με την πρώτη έκθεση της ΕΕ κατά της διαφθοράς.
 
Στο πλαίσιο της επόμενης συνεδρίασης, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο του 2015 στην έδρα του Εθνικού Οργάνου Ελέγχου της Λετονίας, το οποίο και θα προεδρεύσει, οι επικεφαλής των ανώτατων οργάνων ελέγχου θα έχουν τη ευκαιρία να εξετάσουν τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν στο Λουξεμβούργο.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.