Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Δίκτυο για τον έλεγχο στον τομέα της φορολογικής πολιτικής

 

Το Δίκτυο για τον έλεγχο στον τομέα της φορολογικής πολιτικής ιδρύθηκε το 2008, βάσει πρότασης κοινής δραστηριότητας η οποία υποβλήθηκε από τα ΑΟΕ της Φινλανδίας και της Σουηδίας.
 
Σκοπός του Δικτύου είναι η βελτίωση των μεθοδολογιών και πρακτικών που εφαρμόζονται κατά τον έλεγχο της εθνικής φορολογικής πολιτικής, με την αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ΑΟΕ που αναπτύσσουν δράση σε αυτό τον τομέα. Η δημιουργία δικτύου επαγγελματιών και η ανταλλαγή πληροφοριών με τα ενδιαφερόμενα ΑΟΕ θεωρείται καθοριστικής σημασίας ενέργεια.
 
Οι δραστηριότητες του Δικτύου περιλαμβάνουν εργασίες συγκριτικής αξιολόγησης (βέλτιστες πρακτικές και συλλογή στοιχείων), ανταλλαγή πληροφοριών και διοργάνωση εργαστηρίων και σεμιναρίων για τη διάδοση των διαθέσιμων πληροφοριών επί θεμάτων φορολογικής πολιτικής.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
την κα Matti Okko,  Ανώτατο Όργανο Ελέγχου της Φινλανδίας,
 
 
 
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.