Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Νέα

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) δημοσίευσε σήμερα για λογαριασμό της Επιτροπής Επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της ΕΕ επισκόπηση των εργασιών των ελεγκτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάλυση του τομέα της δημόσιας υγείας. Συνολικά, 24 ΑΟΕ συνεισέφεραν σε αυτή τη δεύτερη επιτομή ελέγχου της Επιτροπής Επαφών.

​Η δημόσια υγεία αποτελεί κατά κύριο λόγο αρμοδιότητα των κρατών μελών, με συνέπεια την ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ των συστημάτων υγείας. Η ΕΕ υποστηρίζει τις
προσπάθειες που καταβάλλονται σε εθνικό επίπεδο, επιδιώκοντας συγκεκριμένα τη συμπλήρωση ή τον συντονισμό των δράσεων των κρατών μελών. Τις τελευταίες δεκαετίες, τα
εθνικά συστήματα υγείας βρίσκονται αντιμέτωπα με πλείστες όσες προκλήσεις, όπως τα συνεχώς αυξανόμενα έξοδα, η γήρανση του πληθυσμού ή η διαρκώς μεγαλύτερη κινητικότητα ασθενών αλλά και επαγγελματιών του τομέα της υγείας.

«Ο τομέας της δημόσιας υγείας απαιτεί συντονισμένες προσπάθειες από μέρους της ΕΕ και των κρατών μελών της, και το ζήτημα αυτό θα συνεχίσει αναμφίβολα να αποτελεί πολιτική προτεραιότητα για τις επόμενες γενιές», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, Klaus-Heiner Lehne. «Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τις διαπιστώσεις των πρόσφατων ελέγχων σε ολόκληρη την ΕΕ.»

Στην επιτομή αναφέρονται ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δημόσια υγεία, οι συναφείς νομικές βάσεις, οι κύριοι στόχοι και οι αντίστοιχες αρμοδιότητες τόσο των κρατών μελών όσο και της ΕΕ. Παρουσιάζονται επίσης οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της στον τομέα αυτό. Η δημόσια υγεία ως τομέας είναι περίπλοκος να ελεγχθεί. Παρά ταύτα, ο μεγάλος αριθμός των σχετικών ελέγχων που διενεργούνται τα τελευταία χρόνια αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη σημασία του για τους πολίτες της ΕΕ.

Η επιτομή βασίζεται στα πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχων που διενήργησαν το ΕΕΣ και τα ΑΟΕ 23 κρατών μελών της ΕΕ: Βελγίου, Βουλγαρίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Δανίας, Γερμανίας, Εσθονίας, Ιρλανδίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Λουξεμβούργου, Ουγγαρίας, Μάλτας, Αυστρίας, Πολωνίας, Πορτογαλίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, Σλοβακίας και Φινλανδίας. Οι έλεγχοι αυτοί περιστράφηκαν γύρω από σημαντικά ζητήματα επιδόσεων και ανέλυσαν διάφορα θέματα που συνδέονται με τη δημόσια υγεία, όπως η πρόληψη και η προστασία, η πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και η ποιότητά τους, η χρήση νέων τεχνολογιών και η ηλεκτρονική υγεία (eHealth), καθώς και η δημοσιονομική βιωσιμότητα των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.


04/01/2020
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.