Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Νέα

Με τις επιτομές ελέγχου που δημοσιεύει, η Επιτροπή Επαφών των ανώτατων οργάνων ελέγχου (ΑΟΕ) της ΕΕ επιδιώκει να ενισχύσει την ενημέρωση τόσο των ενδιαφερομένων μερών όσο και του ευρύτερου κοινού όσον αφορά τις σχετικές εργασίες ελέγχου.

Φέτος, η επιτομή είναι αφιερωμένη στην κυβερνοασφάλεια, ένα ζήτημα που ήταν ήδη κρίσιμης σημασίας για τις κοινωνίες μας πριν από την εκδήλωση της πανδημίας της COVID-19. Στην επιτομή παρέχονται γενικές πληροφορίες σχετικά με την κυβερνοασφάλεια, τις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες και τις συναφείς νομικές βάσεις στην ΕΕ. Αναδεικνύονται επίσης οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, όπως απειλές κατά των ατομικών δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ λόγω της κατάχρησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο κίνδυνος τα θεσμικά όργανα να μην είναι σε θέση να παρέχουν βασικές δημόσιες υπηρεσίες μετά από κυβερνοεπιθέσεις ή να αντιμετωπίζουν περιορισμό της απόδοσής τους. Η επιτομή βασίζεται στα πρόσφατα αποτελέσματα ελέγχων που διενήργησαν 13 ΑΟΕ.

Η προστασία των κρίσιμων συστημάτων πληροφοριών και των ψηφιακών υποδομών από κυβερνοεπιθέσεις συνιστά μια ολοένα αυξανόμενη στρατηγική πρόκληση για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. Το ερώτημα δεν είναι πλέον αν, αλλά πότε θα πραγματοποιηθούν κυβερνοεπιθέσεις, και τι μορφή θα λάβουν. Αυτό μας αφορά όλους: πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές.

Ως εκ τούτου, το τελευταίο διάστημα τα ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο έστρεψαν σε μεγαλύτερο βαθμό το ελεγκτικό ενδιαφέρον τους στο ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των δεδομένων, την ετοιμότητα των συστημάτων για την αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων και την προστασία των βασικών συστημάτων κοινής ωφελείας. Πρέπει δε να ληφθεί υπόψη στο πλαίσιο αυτό ότι επιδίωξη της ΕΕ είναι να καταστεί το ασφαλέστερο ψηφιακό περιβάλλον παγκοσμίως.

επιτομή ελέγχου σχετικά με την κυβερνοασφάλεια 

17/12/2020
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.