Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Σύμφωνα με την οδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι ένα αρχείο τύπου «cookie» πρόκειται να αποθηκευθεί στη συσκευή σας. Έχετε τη δυνατότητα είτε να το αποδεχτείτε, οπότε το σύστημα θα αποθηκεύσει τη γλωσσική προτίμησή σας για επόμενες επισκέψεις σας στον ιστότοπο (σε διάστημα ενός έτους), είτε να το απορρίψετε, οπότε η γλωσσική προτίμησή σας θα αποθηκευτεί μόνον για τη συγκεκριμένη επίσκεψη. Το εν λόγω αρχείο «cookie» θα χρησιμοποιηθεί μόνον για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.

Νέα

Η φετινή επιτομή ελέγχου εξετάζει τις προκλήσεις που συνδέονται με την πανδημία COVID-19. Η ανθρωπότητα έχει γνωρίσει ελάχιστες υγειονομικές κρίσεις με το αποδιοργανωτικό αποτέλεσμα της πανδημίας αυτής, της οποίας ο αντίκτυπος είναι τεράστιος στις κοινωνίες, τις οικονομίες και τους πολίτες παγκοσμίως. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο και την απόκριση στην πανδημία σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, καθώς και επισκόπηση των συναφών ελεγκτικών εργασιών που διενήργησαν το 2020 έντεκα ανώτατα όργανα ελέγχου της ΕΕ (ΑΟΕ της ΕΕ) και των σχετικών δημοσιεύσεών τους.

Η πανδημία COVID-19 προκάλεσε μια πολυδιάστατη κρίση που δεν άφησε ανεπηρέαστο σχεδόν κανέναν τομέα του δημόσιου και ιδιωτικού βίου, συμπεριλαμβανομένων της δημόσιας υγείας, της οικονομικής δραστηριότητας, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και των δημόσιων οικονομικών. Ο αντίκτυπός της επί της ΕΕ και των κρατών μελών υπήρξε, και είναι ακόμη, σημαντικός, αποδιοργανωτικός και έντονα ασύμμετρος. Η χρονική στιγμή της εμφάνισής της, η έκταση και ο ακριβής χαρακτήρας της, όπως και η απόκριση σε αυτή, εμφάνισαν σημαντικές αποκλίσεις όχι μόνο μεταξύ των χωρών της ΕΕ, αλλά και σε περιφερειακό, ενίοτε δε ακόμη και σε τοπικό επίπεδο, όσον αφορά τη δημόσια υγεία, την οικονομική δραστηριότητα, την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και τα δημόσια οικονομικά.

Στους περισσότερους από τους βαρύτερα πληγέντες από την πανδημία τομείς, η ΕΕ έχει περιορισμένα περιθώρια δράσης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι δεν διαθέτει αποκλειστική αρμοδιότητα στον τομέα της δημόσιας υγείας και εν μέρει στο χαμηλό επίπεδο ετοιμότητας ή στην αρχική απουσία ομοφωνίας μεταξύ των κρατών μελών σχετικά με έναν κοινό τρόπο απόκρισης. Λόγω της απουσίας συντονισμού, οι εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις ενήργησαν ανεξάρτητα κατά τον σχεδιασμό των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης, κατά την προμήθεια εξοπλισμού ή κατά την κατάρτιση πακέτων ανάκαμψης και προγραμμάτων διατήρησης θέσεων εργασίας προκειμένου να μετριάσουν τις κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες. Εντούτοις, παρά τις δυσκολίες στην αρχή της κρίσης, η ΕΕ και τα κράτη μέλη δείχνουν να βελτίωσαν τη μεταξύ τους συνεργασία προκειμένου να μετριάσουν τις επιπτώσεις της.

Τα ΑΟΕ της ΕΕ, ήτοι τα ΑΟΕ των κρατών μελών και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ), αντέδρασαν ταχύτατα στην κρίση και ανέλαβαν πλήθος δραστηριοτήτων ελέγχου και παρακολούθησης. Επιπλέον των 48 ελεγκτικών δραστηριοτήτων που ολοκληρώθηκαν το 2020, περισσότερες από 200 ακόμη βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν προγραμματιστεί και θα ολοκληρωθούν εντός του 2021 ή το 2022. Στην επιτομή παρουσιάζονται συνοπτικά 17 (από τις 48) εκθέσεις που δημοσιεύθηκαν το 2020, οι οποίες καλύπτουν πέντε τομείς προτεραιότητας, ήτοι αυτούς της δημόσιας υγείας, της ψηφιοποίησης, της κοινωνικο-οικονομικής απόκρισης, των δημόσιων οικονομικών και κινδύνων και της γενικής απόκρισης στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης. Αντλεί στοιχεία από τα αποτελέσματα ελέγχων που διενήργησαν τα ΑΟΕ του Βελγίου, της Κύπρου, της Γερμανίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σουηδίας και το ΕΕΣ.

Επιτομή ελέγχου της Επιτροπής Επαφών σχετικά με την απόκριση στην COVID-19

22/07/2021
Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.