Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Copyright

© Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, 2006-2021
 

Αποποίηση ευθύνης

Η Επιτροπή Επαφών των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν φέρει καμία ευθύνη ούτε υπέχει καμία υποχρέωση για το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου, το οποίο είναι απλώς και μόνον ενημερωτικό. Πιο συγκεκριμένα:
  • Τα κείμενα που αναπαράγονται ηλεκτρονικά δεν αποτελούν επίσημα έγγραφα. Μόνο τα κείμενα που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Επαφών είναι αυθεντικά
  • Οι πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο δεν αποτελούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές
  • Μολονότι η Επιτροπή Επαφών των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα ιστότοπο είναι ενημερωμένες και ακριβείς, δεν μπορεί να παράσχει καμία σχετική εγγύηση. Τυχόν σφάλματα που θα μας επισημανθούν, θα διορθωθούν κατά περίπτωση.
  • Η Επιτροπή Επαφών των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν φέρει καμία ευθύνη για τη χρησιμοποίηση δεδομένων ή πληροφοριών που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο. Συνεπώς, συνιστάται στους χρήστες να λάβουν όλες τις αναγκαίες προφυλάξεις προτού χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω δεδομένα, τα οποία χρησιμοποιούν με δική τους ευθύνη.
  • Οι πληροφορίες που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο μπορεί να συνδέονται με εξωτερικούς ιστοτόπους, επί των οποίων η Επιτροπή Επαφών των ΑΟΕ των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν έχει κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν φέρει καμία ευθύνη.

 

Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.