Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ομάδα εργασίας για τα «Κοινά πρότυπα ελέγχου και συγκρίσιμα κριτήρια ελέγχου βάσει των διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου, προσαρμοσμένων στο πλαίσιο της ΕΕ»

Η ομάδα εργασίας για τα κοινά πρότυπα ελέγχου συγκροτήθηκε το 2006 από την Επιτροπή Επαφών, με τη συγκεκριμένη εντολή «να αναπτύξει κοινά πρότυπα ελέγχου και συγκρίσιμα κριτήρια ελέγχου, βάσει διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων ελέγχου που εφαρμόζονται στην ΕΕ».
 
Το ενδιαφέρον της ομάδας εργασίας επικεντρώθηκε πρωτίστως στη βελτίωση της κατανόησης, εκ μέρους των ΑΟΕ, των τρόπων προσέγγισης όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου, έγινε δε ιδιαίτερη αναφορά στις αναγνωρισμένες ιδιαιτερότητες της ΕΕ. Η εν λόγω ομάδα έλαβε πλήρως υπόψη τις υπό εξέλιξη εργασίες της Επιτροπής Επαγγελματικών Προτύπων και των υποεπιτροπών που συγκρότησε ο INTOSAI για την κατάρτιση ISSAI (Διεθνή πρότυπα των ανώτατων οργάνων ελέγχου) και θεμελίωσε τις εργασίες της στα σημαντικότερα κοινά πρότυπα ελέγχου. Ενήργησε ως επαγγελματικό φόρουμ, όπου συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ελέγχων, οι εμπειρίες και οι περιπτωσιολογικές μελέτες και καταρτίζονται τα σχετικά αρχεία.
 
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα εργασίας να εκδώσει ενημερωτικά έγγραφα σχετικά με τις πρακτικές που εφαρμόζουν τα ΑΟΕ κατά τον έλεγχο των κονδυλίων/πολιτικών της ΕΕ, εντός του πλαισίου των προτύπων του INTOSAI, συγκεκριμένα ένα «εγχείρημα χαρτογράφησης» σχετικά με τις εντολές και τις δραστηριότητες ελέγχου των ΑΟΕ, ένα έγγραφο σχετικά με τον «έλεγχο συμμόρφωσης», καθώς και ένα έγγραφο σχετικά με τον «έλεγχο επιδόσεων», καθενός των οποίων προηγείται προοίμιο.
 
Η πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε στην περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΑΟΕ, όσον αφορά τη διενέργεια του ελέγχου και τη βελτίωση της λογοδοσίας σχετικά με τα κονδύλια της ΕΕ, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, καθώς και στην παροχή στα ΑΟΕ της ΕΕ παραδειγμάτων πρακτικής όσον αφορά την ερμηνεία και την εφαρμογή των διεθνών προτύπων ελέγχου στο πλαίσιο της ΕΕ. Η Επιτροπή Επαφών αποφάσισε να διακόψει τις δραστηριότητες της ομάδας εργασίας τον Οκτώβριο του 2010.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
τον κ. Christophe Perron, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (christophe.perron@eca.europa.eu)
 

Σχετικές εκθέσεις:
 
 
18/07/2012

Final Report


Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.