Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ομάδα εργασίας σχετικά με τα ελλείμματα στον δημόσιο έλεγχο

 
Ο αντίκτυπος της τρέχουσας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στις χώρες τόσο εντός όσο και εκτός της ζώνης του ευρώ δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί. Ο αντίκτυπος αυτός περιλαμβάνει τον ρόλο των ΑΟΕ όσον αφορά τον έλεγχο (νέων) μηχανισμών, μέτρων και μέσων που αναπτύσσονται στην ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η Επιτροπή Επαφών υιοθέτησε την πρόταση του ΑΟΕ των Κάτω Χωρών και αποφάσισε, κατά τη συνάντησή της της 13ης και 14ης Οκτωβρίου 2011, να συγκροτήσει ομάδα εργασίας για τα ελλείμματα στον δημόσιο έλεγχο (ψήφισμα αριθ. CC-R-2011-05 της Επιτροπής Επαφών).
 
Σε αυτή την ομάδα εργασίας ανατέθηκε η πραγματοποίηση πιλοτικής μελέτης, η οποία συνίσταται στην υποβολή αιτήματος παροχής πληροφοριών στις εποπτικές αρχές του χρηματοπιστωτικού τομέα, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανά ελλείμματα στον δημόσιο έλεγχο, τα οποία συνδέονται με το εύρος της εντολής των ΑΟΕ και τα δικαιώματά τους πρόσβασης σε πληροφορίες. Η Επιτροπή Επαφών ζήτησε από την ομάδα εργασίας να υποβάλει έκθεση σχετικά με τα αποτελέσματα της πιλοτικής μελέτης κατά την επόμενη συνάντησή της το 2012.
 
Τον συντονισμό της εν λόγω ομάδας εργασίας ανέλαβε το ΑΟΕ των Κάτω Χωρών. Η πιλοτική μελέτη πραγματοποιήθηκε από 13 εθνικά ΑΟΕ και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Τον Οκτώβριο του 2012 παρουσιάστηκαν η τελική έκθεση και ένα ψήφισμα, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Επαφών (ψήφισμα αριθ. CC-R-2012-03 της Επιτροπής Επαφών).
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
τον κ. Peter van Roozendaal, Netherlands Court of Audit (P.vanRoozendaal@rekenkamer.nl)
 

Σχετικές εκθέσεις:
 
 
29/11/2012

Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States


The audit pilot study shows among other things that seven out of the 13 national SAIs that participated have no mandate to audit the FSA. Hence, these SAIs have no access to the supervisory FSA-files of banks. One SAI, the Algemene Rekenkamer of the Netherlands, has the mandate to audit the FSA, but does not get actual access to the supervisory files of banks at their national supervisor. Five of the 13 national SAIs and the European Court of Auditors both have the mandate and access to the FSA-files.


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.