Νομοθεσία της ΕΕ για τα αρχεία τύπου «cookie»
Εάν επιθυμείτε να επισκεφθείτε τον παρόντα ιστότοπο, σας ενημερώνουμε, σύμφωνα με τηνοδηγία 2009/136/ΕΚ της ΕΕ, ότι θα ενεργοποιηθεί ένα αρχείο τύπου «cookie» κατά την πρόσβασή σας στο σύστημα. Εάν δεν συμφωνείτε, μην εισέλθετε στον ιστότοπο. Το εν λόγω «cookie» θα χρησιμοποιηθεί για να αποθηκεύσει τη γλωσσική σας προτίμηση, αλλά δεν θα συγκρατήσει κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα. Το «cookie» θα λήξει μετά από ένα έτος.

Ομάδα εργασίας για τον φόρο προστιθέμενης αξίας

Η ομάδα εργασίας για τον φόρο προστιθέμενης αξίας συγκροτήθηκε ως φόρουμ ανταλλαγής εμπειριών σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος του ΦΠΑ στην ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση:
  1. στις γενικές τάσεις στον τομέα του ΦΠΑ·
  2. στη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών·
  3. στη μέτρηση της απώλειας ΦΠΑ λόγω απάτης και στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών για την καταπολέμησή της·
  4. στην αντιμετώπιση ενδοκοινοτικής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ·
  5. στην παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα του ΦΠΑ·
  6. στην προώθηση της συνεργασίας στον τομέα ελέγχου του ΦΠΑ.
 
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με:
 
τον κ. Giovanni Coppola, Corte dei conti (ufficio.relazioni.internazionali@corteconti.it)​​
 

Σχετικές εκθέσεις: 
12/10/2009

Activity Report 2004 of the Working Group on Value Added Tax


In this report the Working Group submitted to the Contact Committee information on the Working Group’s background and past activities on the occasion of the first Contact Committee meeting following the 2004 EU enlargement.


Την ευθύνη της διαχείρισης του παρόντος ιστοτόπου έχει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.