Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Sissejuhatus

​​​​​Kõrgeimate kontrolliasutuste juhid saavad kokku vähemalt kord aastas selleks, et arutada koostöö edasist parandamist. Neid kohtumisi valmistavad ette kontaktametnikud, kelle ülesannete hulka kuulub ka liikmesriikides toimuvate kontrollikoja auditite kavandamise koordineerimine, kitsamaid audititeemasid käsitlevate töörühmade tegevuse kooskõlastamine ning regulaarne üldteabe vahetamine.

 

Kontaktkomitee: Hiljutiste ja tulevaste kohtumiste tabel

​Kontaktkomitee kohtumine Varssavis 11. ja 12. detsembril 2006

ELi SAIde juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee iga-aastase kohtumise korraldajaks oli Poola SAI ja juhatajaks Poola kõrgeima kontrolliasutuse president hr Mirosław Sekuła. Kohtumisel osalesid aktiivsete vaatlejatena kandidaatriikide (Bulgaaria, Horvaatia, Rumeenia ja Türgi) SAIde juhid ning ka IDI (L’initiative de developpement de l’INTOSAI), EUROSAI koolituskomitee ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) esindajad.
 
Kohtumise kavas oli seminar teemal “Kõrgeimate kontrolliasutuste panus ELi vahendite aruandekohustuse täitmise parandamisel”.
Külalisesinejad olid hr Siim Kallas, Euroopa Komisjoni asepresident, ja hr Szabolcs Fazakas, Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni esimees.
 
Osalejad arutasid muu hulgas liikmesriikide deklaratsioonidega seonduvat arengut, liikmesriikide auditiasutuste ja Euroopa Komisjoni vaheliste otsekontaktide eeliseid ja takistusi, võimalust välja arendada ühine metoodika ja ühised auditistandardid ning Euroopa Kontrollikoja ja liikmesriikide kontrolliasutuste vahelise koostöö eeliseid ja takistusi seoses Euroopa Kontrollikoja auditikäikudega liikmesriikidesse.
 
Samuti arutasid SAIde juhid koostöö tõhustamise viise ja tutvusid töörühmade töötulemustega sellistes ELi vahendite haldamise kitsamates valdkondades nagu riigihanked, käibemaks, põllumajandus, struktuurifondid, SAIde aruanded ELi finantsjuhtimise kohta ja auditi kvaliteet. Lisaks esitati kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide SAIde vahelise koostöö tulemused.
 
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda