Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Sissejuhatus

​​​​​Kõrgeimate kontrolliasutuste juhid saavad kokku vähemalt kord aastas selleks, et arutada koostöö edasist parandamist. Neid kohtumisi valmistavad ette kontaktametnikud, kelle ülesannete hulka kuulub ka liikmesriikides toimuvate kontrollikoja auditite kavandamise koordineerimine, kitsamaid audititeemasid käsitlevate töörühmade tegevuse kooskõlastamine ning regulaarne üldteabe vahetamine.

 

Kontaktkomitee: Hiljutiste ja tulevaste kohtumiste tabel

​Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kohtumine Helsingis 3. ja 4. detsembril 2007

ELi SAIde juhtide ja Euroopa Kontrollikoha kontaktkomitee 3. ja 4. detsembril 2007 toimunud iga-aastase kohtumise korraldajaks oli Soome kõrgeim kontrolliasutus ja juhatajaks Soome riigikontrolör hr Tuomas Pöysti. Kohtumisel osalesid aktiivsete vaatlejatena kandidaatriikide (Türgi, Horvaatia ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) SAIde juhid ning ka EUROSAI koolituskomitee ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) esindajad.
 
Kohtumise kavas oli riskijuhtimise seminar seoses ELi vahendite hea valitsemistavaga. Seminari teema oli "Riskijuhtimine, vastuvõetav riskitase ja ühtne sisekontrollisüsteem ELi vahendite haldamisel".
 
Seminari peaeesmärk oli jätkata arutelu, mida oli alustatud finantsmääruse reformi ja ühtse sisekontrollisüsteemi tegevuskava käigus, ning arutada ka liikmesriikide SAIde rolli ELi vahendite hea valitsemistava tagamisel ja parandamisel.
 
Külalisesinejad olid Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, parlamendi eelarvekontrollikomisjon esimees Herbert Bösch ning Soome Parlamendi kontrollikomisjoni esimees Matti Ahde.
 
Pärast külalisesinejate ettekandeid sekkusid arutellu SAIde esindajad, rääkides oma riigi kogemustest seoses riskijuhtimise ja SAI rolliga vastuvõetava riskitaseme määratlemisel ELi kontekstis.
Seminaril rõhutati SAIde osatähtsust riskijuhtimisel seoses ELi eelarvega ning riskikategooriatest ja vastuvõetavatest riskitasemetest ühise arusaamise vajadust.
 
Osalejad arutasid ka töörühmade töö tulemusi sellistes ELi vahendite haldamise kitsamates valdkondades nagu struktuurifondid, liikmesriikide SAIde aruanded ELi finantsjuhtimise kohta, käibemaks, riigihanked, auditistandardid, auditi kvaliteet ja põllumajandus. Lisaks esitati kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide SAIde, kontrollikoja ja SIGMA vahelise koostöövõrgustiku töö tulemused.
 
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda