Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Sissejuhatus

​​​​​Kõrgeimate kontrolliasutuste juhid saavad kokku vähemalt kord aastas selleks, et arutada koostöö edasist parandamist. Neid kohtumisi valmistavad ette kontaktametnikud, kelle ülesannete hulka kuulub ka liikmesriikides toimuvate kontrollikoja auditite kavandamise koordineerimine, kitsamaid audititeemasid käsitlevate töörühmade tegevuse kooskõlastamine ning regulaarne üldteabe vahetamine.

 

Kontaktkomitee: Hiljutiste ja tulevaste kohtumiste tabel

​ELi 27 liikmesriigi kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kohtumine Luxembourgis 1. ja 2. detsembril 2008

Euroopa Kontrollikoda korraldas Luxembourgis kahepäevase ELi SAIde juhtide kontaktkomitee iga-aastase kohtumise. Kohtumist juhatas Euroopa Kontrollikoja president hr Vítor Caldeira. Kohtumisel osalesid ELi 27 liikmesriigi SAIde juhid. Kohtumisel osalesid vaatlejatena ka kandidaatriikide SAIde juhid ning EUROSAI koolituskomitee ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) esindajad.
 
2008. aasta kohtumine toimus ajal, kui Euroopa ja teised maailma riigid olid finantsturgude kriisi tõttu raskes seisundis. Sellest tulenevalt arutati 2008. aasta kohtumisel peamiselt selliseid teemasid, nagu ELi eelarvereform ja muudetud Lissaboni strateegia 2008–2010. Need kaks teemat on ELi ja selle liikmesriike mõjutava finantskriisi juhtimisel asjakohased. Mõlemat teemat arutati põhjalikumalt eksperdikomisjonides.
 
Peaettekande ELi eelarvereformi kohta esitas tollane Euroopa Komisjoni finantsplaneeringu ja eelarve volinik Dalia Grybauskaité. Järgneva arutelu käigus kinnitati meetmete võtmise vajadust ja sellega seoses SAIde osatähtsust. SAIde poolne riskide hindamine etendab tähtsat osa rahavoogude seiskumisega seotud finantskeskkonnas.
 
Nimetatud arengusuundade taustal arutati ka muudetud Lissaboni strateegiat 2008–2010. Oldi optimistlikud selles suhtes, et muudetud Lissaboni strateegia võib aidata vähendada finantskriisi negatiivseid mõjusid.
 
Kohtumise teisel päeval vahetati kogemusi ja teavet koostöö kohta, mis hõlmab ELi vahendite juhtimist kitsamates valdkondades ja sellega seotud audititeemasid, ning arutati edasist tegevust.
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda