Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Sissejuhatus

​​​​​Kõrgeimate kontrolliasutuste juhid saavad kokku vähemalt kord aastas selleks, et arutada koostöö edasist parandamist. Neid kohtumisi valmistavad ette kontaktametnikud, kelle ülesannete hulka kuulub ka liikmesriikides toimuvate kontrollikoja auditite kavandamise koordineerimine, kitsamaid audititeemasid käsitlevate töörühmade tegevuse kooskõlastamine ning regulaarne üldteabe vahetamine.

 

Kontaktkomitee: Hiljutiste ja tulevaste kohtumiste tabel

​ELi kontaktkomitee kohtumine toimus Luxembourgis 18. ja 19. oktoobril 2010.

Kontaktkomitee kohtumisele kogunevad igal aastal ELi SAIde juhid ja kontrollikoja president, samuti kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide SAIde juhid. 2010. aastal kontrollikoja ruumides Luxembourgis toimunud kohtumist juhatas esmakordselt Prantsusmaa SAI president Didier Migaud, tehes sealjuures tihedat koostööd kontrollikoja presidendi Vitor Caldeiraga. Selline tööjaotus võimaldab moodustada kolme kontaktkomitee kohtumisi ettevalmistava eesistuja „troika“ – 2011. aastal toimub kontaktkomitee kohtumine taas Luxembourgis.
 
Nagu viimastel aastatel tavaks, algas kohtumine seminariga, mis sel aastal keskendus riikide parlamentide rollile pärast Lissaboni lepingu jõustumist. Teema ajaloolistest, juriidilistest, institutsioonilistest ja poliitilistest aspektidest olid kutsutud kõnelema mitmed isikud: Prantsuse senati Euroopa asjade talituse juhataja Jean Laporte, endine välisminister ning Luxembourgi esindajatekoja ja Euroopa Parlamendi endine liige Colette Flesch, ning Ühendkuningriigi parlamendi alamkoja liige ja Ühendkuningriigi kõrgeima kontrolliasutuse endine president Edward Leigh. Kõnega esinesid ka järgmised SAIde juhid: Tuomas Pöysti (Soome), Guilherme d’Oliveira Martins (Portugal) ja Jacek Jezierski (Poola).
 
Riikide parlamendid, kes on Lissaboni lepinguga saanud volituse kontrollida subsidiaarsuse põhimõtte kohaldamist, mängivad ühenduse tasandil järjest aktiivsemat rolli. Avalikes aruteludes käsitletakse aga Euroopa Liidu vahendite haldamise ja kontrolli teemat riikide sõnul endiselt harva ja ebaregulaarselt.
 
Finantsmääruse ülevaatamine pakkus võimaluse arutada kontrollialaseid arengusuundi Euroopa Komisjoni maksunduse ja tolliliidu, auditi ja pettusevastase võitluse voliniku Algirdas Šemeta juuresviibimisel. Väga elavaks kujunenud arutelus keskenduti eelkõige aktsepteeritavale veamäärale.
 
Samuti andis kohtumine võimaluse vahetada kogemusi Euroopa Liidu vahendite kontrolli alal – teemakohase ettekande pidasid Taani ja Madalmaade SAId.
 
Kontaktkomitee ja selle töörühmade tööst väärib esiletõstmist mitu olulist etappi: SAIde juhtide küsitluse tulemusel vaadati põhjalikult üle kontaktkomitee juhtimine ning väljendati uuesti vajadust keskenduda ühenduse huvidele ja sellealastele aruteludele; ühiste auditistandardite töörühm esitas oma lõpparuande; Madalmaade ja Läti SAIde eestvedamisel käivitati kaks uut projekti.
Kõikides nendes valdkondades vastutavad kontaktametnikud järelevalve tagamise ja komitee otsuste elluviimise lihtsustamise eest.
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda