No

Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kohtumine Helsingis 3. ja 4. detsembril 2007
 
 
 
ELi SAIde juhtide ja Euroopa Kontrollikoha kontaktkomitee 3. ja 4. detsembril 2007 toimunud iga-aastase kohtumise korraldajaks oli Soome kõrgeim kontrolliasutus ja juhatajaks Soome riigikontrolör hr Tuomas Pöysti. Kohtumisel osalesid aktiivsete vaatlejatena kandidaatriikide (Türgi, Horvaatia ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) SAIde juhid ning ka EUROSAI koolituskomitee ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) esindajad.
 
Kohtumise kavas oli riskijuhtimise seminar seoses ELi vahendite hea valitsemistavaga. Seminari teema oli "Riskijuhtimine, vastuvõetav riskitase ja ühtne sisekontrollisüsteem ELi vahendite haldamisel".
Seminari peaeesmärk oli jätkata arutelu, mida oli alustatud finantsmääruse reformi ja ühtse sisekontrollisüsteemi tegevuskava käigus, ning arutada ka liikmesriikide SAIde rolli ELi vahendite hea valitsemistava tagamisel ja parandamisel.
 
Külalisesinejad olid Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas, parlamendi eelarvekontrollikomisjon esimees Herbert Bösch ning Soome Parlamendi kontrollikomisjoni esimees Matti Ahde.
 
Pärast külalisesinejate ettekandeid sekkusid arutellu SAIde esindajad, rääkides oma riigi kogemustest seoses riskijuhtimise ja SAI rolliga vastuvõetava riskitaseme määratlemisel ELi kontekstis.
Seminaril rõhutati SAIde osatähtsust riskijuhtimisel seoses ELi eelarvega ning riskikategooriatest ja vastuvõetavatest riskitasemetest ühise arusaamise vajadust.
 
Osalejad arutasid ka töörühmade töö tulemusi sellistes ELi vahendite haldamise kitsamates valdkondades nagu struktuurifondid, liikmesriikide SAIde aruanded ELi finantsjuhtimise kohta, käibemaks, riigihanked, auditistandardid, auditi kvaliteet ja põllumajandus. Lisaks esitati kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide SAIde, kontrollikoja ja SIGMA vahelise koostöövõrgustiku töö tulemused.