No
​ 
ELi kontaktkomitee iga-aastane kohtumine Budapestis 30. novembril ja 1. detsembril 2009

2009. aastal oli ELi liikmesriikide SAIde juhtide ja Euroopa Kontrollikoja presidendi osalusel toimunud iga-aastase koostööalase kohtumise korraldajaks Ungari riigikontroll. Kohtumisel osalesid aktiivsete vaatlejatena ELi kandidaatriikide (Türgi, Horvaatia ja endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik) SAIde juhid ning ka EUROSAI, INTOSAI (Development Initiative) ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) esindajad.
 
Töökava raames toimunud poolepäevasel seminaril arutasid osalejad SAI rolli finantsmajanduslikust kriisist tingitud valitsuse meetmete toetamisel. Järeldati, et enamik SAIdest reageeris kiiresti, kohandas oma auditiplaanid vastavalt uuele olukorrale ja keskendus oma tegevuses kriisiohje meetmete auditeerimisele. Samal ajal erines SAIde konkreetne tegevus riigiti, sõltudes valitsuse kriisivastaste meetmete liigist ja ulatusest ning SAI .juriidilisest volitusest.
 
Lisaks esitleti teemasid, mis on seotud SAIde tööd mõjutavate ELi vahendite haldamisega seoses hiljuti vastu võetud ja 1. detsembril 2009 jõustunud Lissaboni lepinguga. Osalejate vahel toimus SAIde sõltumatust käsitlev elav arutelu. Selle tulemusel koostati kontaktkomitee avaldus eesmärgiga nõuda ELi institutsioonidelt ja liikmesriikide parlamentidelt kõikide meetmete võtmist selleks, et säilitada ja tagada, et sõltumatute kõrgeimate kontrolliasutuste toimimine on kaitstud, nagu on ette nähtud Lima ja Mehhiko deklaratsioonide ja Lissaboni lepinguga.
 
Osalejad arutasid ka liikmesriikide SAIde esitatud aruandeid energiamärgiste auditi ning struktuuri- ja ühtekuuluvusfondi haldussüsteemide auditi kohta; kontaktkomitee töörühmade tegevust; kandidaat- ja võimalike kandidaatriikide SAIde võrgustikuga seonduvaid küsimusi; praegust ja tulevast koostööalast tegevust ning ka koostööalaseid organisatsioonilisi küsimusi.