Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

2011​13.–14. oktoobril 2011 toimus Luxembourgis Euroopa Liidu 27 liikmesriigi kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja juhtide kontaktkomitee kohtumine
 
Euroopa Kontrollikojas toimus 13. ja 14. oktoobril 2011 ELi kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee kohtumine. Kohtumisest võttis osa enam kui 80 osalejat ELi kõrgeimatest kontrolliasutustest, Euroopa Kontrollikojast, neljast kandidaatriigist (Horvaatia, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Island ja Türgi) ning EUROSAI ja SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) esindajad.
 
Kohtumise keskseks osaks oli seminar, mis oli pühendatud aruteludele majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta ning teiste ELi majandusjuhtimises toimunud hiljutiste arengute, k.a finantssüsteemide ja institutsioonide järelevalve ja kontrollimise, finantssektorile antava riigiabi ning euro kriisimehhanismide auditeerimise üle.
 
Seminari alustasid kolm kõrgetasemelist esinejat, kes oma ametikohustuste raames on olnud tihedalt seotud ELi ühiste jõupingutustega majanduskriisi ületamiseks: Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusasjade komissar Olli Rehn, Euroopa Keskpanga asepresident Vítor Constâncio ning Luksemburgi Suurhertsogiriigi rahandusminister Luc Frieden.
 
Arutelude põhjal võttis kontaktkomitee vastu Avalduse, mis on adresseeritud Euroopa Parlamendile, Euroopa Liidu Nõukogule, Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele. Lisaks kiideti heaks resolutsioon, milles tunnustati euroala riikide kõrgeimate kontrolliasutuste üleskutset tagada Euroopa stabiilsusmehhanismi avaliku sektori poolne asjakohane välisaudit.
 
 
24/10/2011

CC-R-2011-03


Resolution on the Updating Group on Public Procurement
24/10/2011

CC-R-2011-01


Resolutsioon Euroopa stabiilsusmehhanismi välisauditit käsitleva euroala kõrgeimate kontrolliasutuste deklaratsiooni kohta
14/10/2011

Kontaktkomitee 2011. aasta avaldus


Avaldus Euroopa Parlamendile, Euroopa Ülemkogule, Euroopa Komisjonile ning Euroopa Liidu liikmesriikidele ja valitsustele


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda