Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

2014

Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide ja Euroopa Kontrollikoja kontaktkomitee kohtumine Luxembourgis, 15.–17. oktoober 2014
Kontrollikoja eesistumisel peetud Euroopa Liidu kõrgeimate kontrolliasutuste juhtide kontaktkomitee 2014. aasta kohtumine toimus kontrollikoja ruumes Luxembourgis. Kohtumisel osalesid aktiivsete vaatlejatena Albaania, endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi, Montenegro, Serbia ja Türgi kõrgeimate kontrolliasutuste juhid ning EUROSAI sekretariaadi ja SIGMA esindajad.
 
Kontaktkomitee kohtumise peamine aruteluteema oli liikmetevahelise koostöö parandamine. Kontaktkomitee leppis kokku otsida koostöö edasise tihendamise võimalusi, ning seadis selle esimese sammuna sisse nn varajase hoiatamise süsteemi, mille abil jälgitakse ELis toimuvat, teavitatakse sellest liikmesriikide kõrgemaid kontrolliasutusi ning pakutakse välja asjakohaseid samme.
 
Kõrgeimate kontrolliasutuste juhid leppisid ka kokku, et laiendatud koostöö peaks hõlmama konkreetset audititegevust, mis võiks aidata kaasa ELi poliitikasuundade ning ELi ja liikmesriikide tasandil võetavate meetmete finantsjuhtimise parandamisele. Välja töötatakse ettepanekud auditi alase koostöö parandamiseks (eelkõige Euroopa 2020. aasta strateegia ja pangandusliidu valdkonnas).
 
Käsitletud teemade kohta kutsuti oma mõtteid jagama kaks külalisesinejat. Euroopa Parlamendi eelarvekontrollikomisjoni aseesimees ning parlamendi ja kontrollikoja vahelise suhtluse eest vastutav Igor Šoltes tutvustas Euroopa Parlamendi 4. veebruari 2014. aasta resolutsiooni – eelkõige selle esimest osa, milles käsitletakse kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja vahelist koostööd. Igor Šoltes avaldas oma heameelt selle üle, et resolutsioonis mainitud koostöö alal on juba tehtud märkimisväärseid edusamme, ehkki Euroopa Parlamendi teavitamist võiks veelgi paremaks muuta. Euroopa Komisjoni siseturu ja teenuste peadirektoraadi riigihangete direktor Joaquim Nunes de Almeida osales arutelus, mille käigus kontrollikoda tutvustas oma mõtteid ELi esimese korruptsioonivastase võitluse aruande teemal.
 
Kontaktkomitee järgmine kohtumine toimub Läti kõrgeima kontrolliasutuse eesistumisel 2015. aasta juunis ning see annab kõrgeimate kontrolliasutuste juhtidele võimaluse teha kokkuvõte Luxembourgis otsustatu edenemise kohta.
 
16/10/2014

CC-R-2014-03


Resolution on the updating of the CC Procedural Guidance and CC Statement on the role of 'Acting Chair'
16/10/2014

CC-R-2014-02


Resolution on the establishment of an early warning mechanism of the Contact Committee
16/10/2014

CC-R-2014-01


Resolution on Public Sector Accounting Standards for European Member States (EPSAS)


07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Revised CC Procedural Guidance and Statement on the role of the Chair
07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


Supreme Audit Institutions’ cooperation with National Statistical Institutions

Results of 2014 survey

07/05/2015

2014 Contact Committee meeting poster - SAI of Poland


EU-related audits of the Polish SAI

10 years of Poland’s EU membership


Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda