Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Kui soovite veebisaiti külastada, siis teavitame Teid kooskõlas ELi direktiiviga 2009/136/EÜ, et süsteemi sisenedes aktiveeritakse küpsis. Kui Te sellega ei nõustu, siis ärge sisenege saidile. Küpsist kasutatakse Teie keele-eelistuse salvestamiseks, mitte isikuandmete kogumiseks. See aegub aasta pärast.

Uudised

ELi kõrgeimate kontrolliasutuste kontaktkomitee avaldatav auditikompendium on väljaanne, mille eesmärk on tõhustada asjakohaste auditisõnumite edastamist kontaktkomitee sidusrühmadele ja laiemale üldsusele.

Selle aasta kompendium on pühendatud küberturvalisusele, mis oli meie ühiskonna jaoks kriitilise tähtsusega juba enne COVID-19 puhangut. Selles antakse taustteavet küberturvalisuse, peamiste strateegiliste algatuste ja asjakohaste õiguslike aluste kohta ELis. Selles näitestatakse ka peamisi probleeme, millega EL ja selle liikmesriigid silmitsi seisavad, nagu isikuandmete väärkasutamisest tulenevad ohud ELi kodanike õigustele ning oht, et institutsioonid ei suuda osutada olulisi avalikke teenuseid või et küberrünnete tagajärjel ei toimi need piisavalt. Kompendium põhineb 13 kõrgeima kontrolliasutuse tehtud auditite tulemustel.

Elutähtsate infosüsteemide ja digitaaltaristute kaitsmine küberrünnete eest on muutunud ELi ja selle liikmesriikide jaoks üha kasvavaks strateegiliseks väljakutseks. Küsimus ei ole enam selles, kas küberründed toimuvad, vaid selles, kuidas ja millal need toimuvad. See puudutab meid kõiki – üksikisikuid, ettevõtjaid ja riigiasutusi.

Euroopa kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda on seetõttu suunanud oma audititegevuse küberturvalisusele, keskendudes eelkõige andmekaitsele, süsteemi valmisolekule küberrünneteks ja oluliste kommunaalteenuste süsteemide kaitsele. Seda tuleb vaadelda kontekstis, milles EL soovib saada maailma kõige turvalisemaks digitaalseks keskkonnaks.

Auditikompendium küberturvalisuse kohta

17/12/2020
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda