Küpsiseid reguleeriv ELi õigusakt
Vastavalt ELi direktiivile 2009/136/EÜ, informeeritakse teid sellest, et teie seadmesse salvestatakse küpsised. Te võite küpsised aktsepteerida ja süsteem jätab meelde teie keelevaliku veebilehe edaspidisteks külastusteks (ühe aasta jooksul) või mitte aktsepteerida - sellisel juhul salvestatakse teie keelevalik ainult praeguseks külastuseks. Vastava küpsisega sisestatakse teie valitud keel, kuid ei säilitata muid isikuandmeid.

Uudised

Auditikompendiumi selle aasta väljaandes käsitletakse COVID-19 pandeemiaga seotud probleeme, mis on tingitud ühest kõige keerulisemast tervishoiukriisist, mida maailm on kunagi näinud ja millel on kõikjal suur mõju ühiskonnale, majandusele ja üksikisikutele. Kompendiumis käsitletakse pandeemia mõju ja sellele reageerimist liikmesriikide ja riigiülesel tasandil ning antakse ülevaade ELi kõrgeimate kontrolliasutuste 2020. aastal tehtud ja avaldatud asjakohasest audititööst.

COVID-19 pandeemia põhjustas mitmemõõtmelise kriisi, mis on mõjutanud peaaegu kõiki avaliku ja eraelu valdkondi, näiteks rahvatervist, majandustegevust, tööjõudu, haridust ja riigi rahandust. Pandeemia mõju ELile ja liikmesriikidele on olnud märkimisväärne, häiriv ja väga asümmeetriline. Selle ajastus, ulatus ja täpne olemus ning sellele reageerimine on ELis, aga ka piirkondlikul ja mõnikord isegi kohalikul tasandil olnud väga erinev nii rahvatervise, majandustegevuse, tööjõu, hariduse kui ka riigi rahanduse valdkonnas.

Enamikus pandeemiast tõsiselt mõjutatud valdkondades on ELil vaid piiratud tegutsemisvolitused. Osaliselt seetõttu, et rahvatervise valdkonnas ei ole ELil ainupädevust, kuid ka seetõttu, et liikmesriikidel puudusid koos reageerimiseks nii valmisolek kui ühine arusaam. Koordineeritud lähenemisviisi puudumise tõttu tegutsesid liikmesriikide ja piirkondade valitsused omapäi. See puudutas ennetus- ja ohjeldamismeetmete kehtestamist, seadmete hankimist ning sotsiaal-majanduslike tagajärgede leevendamiseks taastamispakettide ja töökohtade säilitamise kavade loomist. Kõigest hoolimata tundub, et pärast keerulist algust on EL ja liikmesriigid parandanud oma koostööd kriisi mõju leevendamisel.

ELi kõrgeimad kontrolliasutused, st liikmesriikide kõrgeimad kontrolliasutused ja Euroopa Kontrollikoda, reageerisid kiiresti praegusele kriisile ning tegid kiiresti palju auditi- ja seiretööd. Lisaks 2020. aastal lõpule viidud 48 auditile on veel pooleli või kavandatud üle 200 muu audititegevuse, mis viiakse lõpule 2021. või 2022. aastal. Kompendium sisaldab kokkuvõtet 17-st 2020. aastal avaldatud aruandest (48), mis hõlmavad viit prioriteetset valdkonda: rahvatervist, digiteerimist, sotsiaal-majanduslikku reageerimist, riigi rahandust ja riske ning üldist reageerimist valitsemise eri tasanditel. See põhineb Belgia, Küprose, Saksamaa, Läti, Leedu, Madalmaade, Portugali, Rumeenia, Slovakkia, ja Rootsi kõrgeimate kontrolliasutuste ja Euroopa Kontrollikoja tehtud auditite tulemustel.

Kontaktkomitee auditikompendium COVID-19 pandeemiale reageerimise kohta

22/07/2021
Veebisaiti haldab Euroopa Kontrollikoda