No
EU:n jäsenvaltioiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen presidentin yhteyskomitean kokous
Luxemburgissa 15.–17. lokakuuta 2014
 
Yhteyskomitean vuoden 2014 kokous pidettiin Luxemburgissa Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa, joka myös toimi kokouksen puheenjohtajana. Albanian, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian, Montenegron, Serbian ja Turkin ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sekä EUROSAIn sihteeristön ja SIGMAn edustajat osallistuivat kokoukseen aktiivisina tarkkailijoina.
 
Yhteiskomitean kokouksen pääasiallisena keskustelunaiheena oli yhteyskomitean jäsenten välisen yhteistyön tehostaminen. Yhteyskomitea totesi yksimielisenä, että oli hyödyllistä selvittää mahdollisuuksia yhteistyön lisäämiseen. Se perusti ensimmäisenä toimenpiteenä varhaisvaroitusmekanismin EU:ssa tapahtuvan kehityksen seurantaan. Mekanismin avulla tiedotetaan EU:ssa tapahtuvasta kehityksestä jäsenenä oleville ylimmille tarkastuselimille ja ehdotetaan tilanteeseen sopivia toimia.
 
Ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat sopivat lisäksi, että tehostettu yhteistyö pitäisi ulottaa konkreettiseen tarkastustoimintaan. Näin voitaisiin osaltaan parantaa EU:n toimintapolitiikkoihin sekä EU:n ja kansallisella tasolla toteutettuihin toimenpiteisiin liittyvää varainhoitoa. Aikomuksena on laatia ehdotuksia, jotka koskevat tarkastustoimintaan liittyvän yhteistyön tehostamista, erityisesti Eurooppa 2020-strategian ja pankkiunionin alalla.
 
Kokoukseen oli kutsuttu kaksi vierailevaa puhujaa, jotka esittivät näkemyksiään keskustelun kohteena olevista aiheista. Euroopan parlamentin talousarvion valvontavaliokunnan varapuheenjohtaja Igor Šoltes, joka myös toimii pysyvänä esittelijänä suhteessa tilintarkastustuomioistuimeen, esitteli 4. helmikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman ja erityisesti päätöslauselman osion, jossa käsitellään kansallisten ylimpien tarkastuselinten ja tilintarkastustuomioistuimen välistä yhteistyötä. Hän piti myönteisenä merkittävää edistymistä, jota oli jo havaittavissa monien päätöslauselmassa mainittujen yhteistyöhön liittyvien kysymysten yhteydessä, joskin tiedottamisessa Euroopan parlamentille oli edelleen parantamisen varaa. Euroopan komission sisämarkkinoiden ja palvelujen pääosastolla toimiva julkisten hankintojen johtaja Joaquim Nunes de Almeida osallistui puolestaan keskusteluun, jossa tilintarkastustuomioistuin esitti näkemyksensä ensimmäisestä EU:n korruptiontorjuntakertomuksesta.
 
Seuraavassa kokouksessa ylimpien tarkastuselinten pääjohtajilla on tilaisuus Luxemburgissa tehtyjen päätösten seurantaan. Kokousta isännöi kesäkuussa 2015 Latvian ylin tarkastuselin, joka myös toimii kokouksen puheenjohtajana.