Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
Más mian leat cuairt a thabhairt ar an suíomh seo, cuirtear in iúl duit, i gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, go gníomhófar fianán nuair a bheidh rochtain agat ar an gcóras. Murar maith leat glacadh leis sin, téigh isteach sa suíomh. Úsáidfear an fianán lena mbaineann chun do rogha teanga a stóráil ach ní choinneofar aon sonra pearsanta. Rachaidh sé in éag tar éis bliana.

Líonra na Saineolaithe Talmhaíochta

 

Tar éis athchóiriú an Chomhbheartais Talmhaíochta in 2004, bhí na neamhchinnteachtaí maidir leis an gcaoi a gcuirfí an beartas nua chun feidhme agus na castachtaí a bhí ag gabháil leis ina dtrúig le hathbhreithniú a dhéanamh ar na modhanna cur chuige iniúchóireachta a bhí cheana ann. Dá bhrí sin, d’fhormheas an Coiste Tadhaill go mbunófaí líonra faisnéise, ar bhonn neamhfhoirmiúil, idir an dream sin ar bhain an cheist go díreach leo. Is é cuspóir an Líonra ná faisnéis a mhalartú idir na UIIanna náisiúnta agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, agus ar an tslí sin cur ar chumas na rannpháirtithe tuiscint níos fearr a fháil ar an mbeartas nua agus ar na cineálacha riachtanacha cur chuige iniúchóireachta.
 
Bhí seimineár ag an Líonra sa bhliain 2006. I ndiaidh suirbhé i 2010 thug rannpháirtithe an Líonra le fios gur mhaith leo an Líonra a choinneáil agus a chothabháil. Mar thoradh air sin reáchtáladh imeacht oiliúna i gcomhar idir an Coiste Tadhaill agus EUROSAI i nDeireadh Fómhair 2010 sa Phrág. Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
Chun tuilleadh eolais a fháil déan teagmháil le
 
Michal Machowski, Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (michal.machowski@eca.europa.eu)
 
 
Imeacht Oiliúna i gComhar an Choiste Tadhaill agus EUROSAI – Taithí ar inúchtaí CAP a chomhlíonadh agus a fhorbairt
 
Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.