Teideal Dhlí na bhFianán de chuid an AE
I gcomhréir le EU Directive 2009/136/EC, cuirtear in iúl duit go ndéanfar fianán a stóráil ar do ghléas. Féadfaidh tú glacadh leis an bhfianán sin agus beidh cuimhne ag an gcóras ar an rogha teanga a rinne tú nuair a thabharfaidh tú cuairt ar an láithreán gréasáin arís (laistigh de bhliain amháin) nó féadfaidh tú an fianán a dhiúltú agus is don chuairt seo amháin a choimeádfar do rogha teanga. Is go díreach chun do rogha teanga a stóráil a mbainfear leas as an bhfianán lena mbaineann agus ní choimeádfaidh sé aon sonraí pearsanta.

Réamhrá

​​​​​Tagann Ceannasaithe ó UIIanna le chéile uair amháin in aghaidh na bliana ar a laghad chun an feabhas a d'fhéadfaí a chur ar an gcomhar a phlé. Is iad na hOifigigh Idirchaidrimh a dhéanann an t-ullmhúchán do na cruinnithe sin, a bhfuil sé de chúram freisin orthu pleanáil iniúchóireachta CIE sna Ballstáit a chomhordú, gníomhaíochtaí na ngrúpaí oibre ar shainábhair iniúchóireachta a chomhordú agus faisnéis ghinearálta a mhalartú go rialta.

 

Coiste Teagmhála: Tábla na gcruinnithe a tharla le déanaí agus a bheidh ann

Bhí cruinniú ag Ceannasaithe Uas-Institiúidí Iniúchóireachta (UIIanna) an Aontais Eorpaigh agus Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) i Heilsincí an 3-4 Nollaig 2007

Ba é UII na Fionlainne a thionóil cruinniú bliantúil an Choiste Tadhaill le Ceannasaithe UIIanna an AE agus an CIE an 3-4 Nollaig 2007, agus ba é Iniúchóir Ginearálta na Fionlainne, an tUasal Tuomas Pöysti a bhí ina chathaoirleach ar an gcruinniú sin. Bhí Ceannasaithe UIIanna na dTíortha is Iarrthóirí - an Tuirc, an Chróit agus Poblacht Iar-Iúglsaiveach na Macadóine - chomh maith le hionadaithe ó Choiste Oiliúna EUROSAI agus SIGMA i láthair mar bhreathnóirí gníomhacha.

 

Bhí seimineár ar bhainistiú riosca i ndea-rialachas na gcistí AE ar an gclár don chruinniú. Ba é téama an tseimineáir ná “Bainistiú riosca, an leibhéal inghlactha riosca agus an córas rialaithe inmheánaigh lánpháirtithe i mbainistiú na gcistí AE".

 

Ba é príomhsprioc an tseimineáir ná leanúint den phlé ar cuireadh tús leis faoi réim an athchóirithe ar an Rialachán Airgeadais agus phlean oibre na gcóras rialaithe inmheánaigh lánpháirtithe agus chomh maith leis sin plé a dhéanamh ar ról uas-institiúidí iniúchóireachta na mBallstát maidir le dea-rialachas na gcistí AE a dhearbhú agus a fheabhsú.

 

Bhí an tUasal Siim Kallas, Leas-Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh, agus an tUasal Herbert Bösch, Cathaoirleach an Choiste um Rialú Buiséadach agus an tUasal Matti Ahde, Cathaoirleach Choiste Iniúchóireachta Pharlaimint na Fionlainne, ina n-aoichainteoirí.

 

Tar éis chur i láthair na n-aoichainteoirí, bhí aithisc ann ó chuid de na UIIanna maidir lena dtaithí náisiúnta faoi seach i ndáil le bainistiú riosca agus ról na UIIanna i leibhéal inghlactha riosca i gcomhthéacs an AE a shainmhíniú.

 

Cuireadh béim sa seimineár ar ról tábhachtach na UIIanna i mbainistiú rioscaí a bhaineann le buiséad an AE agus an gá atá le tuiscint chomhpháirteach ar na catagóirí riosca agus na leibhéil inghlactha riosca.

 

Rinne na rannpháirtithe plé freisin ar thorthaí obair na ngrúpaí oibre a chlúdaigh réimsí sainiúla de bhainistiú na gcistí AE: na cistí struchtúracha, tuarascála na UIIanna náisiúnta ar bhainistiú airgeadais AE, cáin bhreisluacha, soláthar poiblí, caighdeáin iniúchóireachta, cáilíocht iniúchóireachta agus talmhaíocht. Ar deiridh, rinneadh cur i láthair ar thorthaí Líonra comhair UIIanna na dTíortha is Iarrthóirí agus na dTíortha is Iarrthóirí Ionchasacha, an CIE agus SIGMA.

 

Is í Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a dhéanann bainistiú ar an láithreán gréasáin seo.